SFS 2005:408 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2005:408 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
050408.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

3 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrö-

relse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ la-

gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet, och

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

3 Senaste lydelse 2004:310.

SFS 2005:408

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

2

SFS 2005:408

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)