SFS 2006:604 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2006:604 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
060604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

13 §

2

Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten

ge in en bestyrkt kopia av

1. filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste

räkenskapsåret,

2. motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offent-

liga i företagets hemland.

Första stycket 1 gäller inte, om företaget lyder under lagstiftningen i en

stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Handlingar som avses i första stycket skall ges in inom tre månader efter

det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberät-
telse har lagts fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det
att filialens räkenskapsår har utgått. Handlingarna skall vara upprättade på
eller översatta till svenska.

14 §

3 För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri-

vits i 11�13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av
motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 1995:1558.

3 Senaste lydelse 2001:1187.

SFS 2006:604

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:604

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen men till följd

av bestämmelsen i andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, skall
den i stället upprätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att

hänföra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap. 4�11 §§ bok-
föringslagen (1999:1078),

2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554), och

3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undan-
tag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.