SFS 2003:869 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2003:869 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
030869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

25 § Skriftlig anmälan om vem som är föreståndare och fullmakt för denne
skall ges in till registreringsmyndigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 25 § som har inletts före ikraftträdandet skall

äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Margareta Gårdmark-Nylén
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28.

SFS 2003:869

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.