SFS 1999:1100 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1999:1100 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
991100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

14 §

2

För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri-

vits i 11�13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av
motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut
och värdepappersbolag, eller

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen men till följd

av bestämmelsen i andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, skall
den i stället upprätta ett årsbokslut enligt bestämmelserna i bokföringslagen
(1999:1078).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, bet. 1999/2000:50.

2

Senaste lydelse 1995:1558.

SFS 1999:1100

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.