SFS 2005:1128 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2005:1128 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
051128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 14 b §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2 Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansieringsrö-

relse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 2 kap. 8 § samt 5 kap. 6 och 7 §§ la-

gen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet, och

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling.

14 b §

3 Bestämmelserna i 11, 12, 14 och 14 a §§ skall tillämpas på mot-

svarande sätt på verksamhet som avser skadeförsäkring och som bedrivs ge-
nom en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap. 9
eller 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepen-
sionsinstituts verksamhet i Sverige under förutsättning att verksamheten be-

1 Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92.

2 Senaste lydelse 2005:408.

3 Senaste lydelse 2001:1187.

SFS 2005:1128

Utkom från trycket
den 20 december 2005

background image

2

SFS 2005:1128

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

drivs från ett sådant fast driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattela-
gen (1999:1229). Vad som här sägs om skadeförsäkring gäller också återför-
säkring avseende skadeförsäkring.

Vid tillämpning av första stycket skall
1. skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalre-

presentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till annat skade-
försäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresen-
tation,

2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket

lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksam-
het i Sverige eller den som på motsvarande sätt företräder återförsäkringsrö-
relse anses som verkställande direktör, och

3. bestämmelserna om årsbokslut i 14 § tredje stycket 3 tillämpas med

bortseende från de i andra stycket föreskrivna begränsningarna till företag
som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och till vissa slag av försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.