SFS 1998:1493 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 1998:1493 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
981493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige finns

särskilda bestämmelser, nämligen

1. för bankföretag 1 kap. 4 och 5 §§ bankrörelselagen (1987:617),
2. för värdepappersföretag 1 kap. 3 c § och 2 kap. 7 § lagen (1991:981)

om värdepappersrörelse,

3. för företag som driver finansieringsverksamhet 2 kap. 8�10 §§ lagen

(1992:1610) om finansieringsverksamhet,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1950:272) om rätt för utländska

försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige och lagen
(1993:1302) om EES-försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

5. för börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

2 kap. 7 §, 7 kap. 2 § respektive 8 kap. 3 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för utländska fondföretag 7 a�c §§ lagen (1990:1114) om värdepap-

persfonder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg
(Närings- och handelsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99: FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Senaste lydelse 1997:461.

SFS 1998:1493

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998