SFS 2001:1187 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2001:1187 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
011187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m.

dels

att 14 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 14 b §, av följande lydelse.

14 §

2

För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som föreskri-

vits i 11�13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av
motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag av motsvarande slag som de

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinsti-
tut och värdepappersbolag, eller

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen men till följd

av bestämmelsen i andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, skall
den i stället upprätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 och som inte är att hän-

föra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap. 4�11 §§ bokfö-
ringslagen (1999:1078),

2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554), och

3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undan-
tag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

14 b §

Bestämmelserna i 11, 12, 14 och 14 a §§ skall tillämpas på motsva-

rande sätt på verksamhet som avser skadeförsäkring och som bedrivs genom
en sådan generalagent eller generalrepresentation som avses i 1 kap. 9 eller

1

Prop. 2001/02:42, bet. 2001/02:SkU7, rskr. 2001/02:120.

2

Senaste lydelse 1999:1100.

SFS 2001:1187

Utkom från trycket
den 21 december 2001

background image

2

SFS 2001:1187

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i
Sverige under förutsättning att verksamheten bedrivs från ett sådant fast
driftställe som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som
här sägs om skadeförsäkring gäller också återförsäkring avseende skadeför-
säkring.

Vid tillämpning av första stycket skall
1. skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom generalre-

presentation anses utgöra en självständig filial i förhållande till annat skade-
försäkringsföretag som bedriver verksamhet genom samma generalrepresen-
tation,

2. den som är företrädare för verksamheten enligt 1 kap. 8 § andra stycket

lagen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige eller den som
på motsvarande sätt företräder återförsäkringsrörelse anses som verkstäl-
lande direktör, och

3. bestämmelserna om årsbokslut i 14 § tredje stycket 3 tillämpas med

bortseende från de i andra stycket föreskrivna begränsningarna till företag
som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och till vissa slag av försäkringsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. �ldre bestämmelser tillämpas

på räkenskapsår som börjat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)