SFS 2009:1083 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2009:1083 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
091083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 § lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

Utländska företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom

ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller utländska

medborgare som är bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det (EES) ska det finnas en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den
här bedrivna verksamheten.

Regeringen får för viss typ av verksamhet meddela föreskrifter om undan-

tag från kravet på filial eller föreståndare, om iakttagande av detta krav inte
bedöms nödvändigt för att tillgodose syftet med denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer, medge undantag från kravet på filial eller föreståndare.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006
om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex
32006L0123).

SFS 2009:1083

Utkom från trycket
den 24 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.