SFS 2010:1522 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2010:1522 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
101522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

14 §

För filialens bokföring och revision gäller, utöver vad som före-

skrivits i 11�13 §§, i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag
av motsvarande slag.

Skyldighet att upprätta årsredovisning gäller inte om företaget lyder under

lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och

1. har en rättslig form som är jämförbar med aktiebolaget,
2. är ett kreditinstitut, betalningsinstitut eller värdepappersbolag av mot-

svarande slag som de företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsre-
dovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. är ett försäkringsföretag av motsvarande slag som de företag som om-

fattas av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller

4. är ett europakooperativ.
Om filialen är skyldig att avsluta den löpande bokföringen, men till följd

av andra stycket inte upprättar någon årsredovisning, ska den i stället upp-
rätta ett årsbokslut. För årsbokslutet tillämpas

1. i filial till företag som avses i andra stycket 1 eller 4 och som inte är att

hänföra till samma stycke 2 eller 3, bestämmelserna i 6 kap. 4, 5, 7 och 8 §§
bokföringslagen (1999:1078),

2. i filial till företag som avses i andra stycket 2, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-
bolag, med undantag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554), och

3. i filial till företag som avses i andra stycket 3, bestämmelserna i 2 kap.

2 § och 3�5 kap. lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, med undan-
tag för hänvisningen till 3 kap. 5 § årsredovisningslagen.

1 Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

SFS 2010:1522

Utkom från trycket
den 10 december 2010

background image

2

SFS 2010:1522

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.