SFS 2010:1864 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2010:1864 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
101864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1992:160) om utländ-

ska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

12 §

2

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om
verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 § an-
dra stycket revisionslagen (1999:1079).

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas
av

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
� lagen (2010:751) om betaltjänster.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisnings-
handlingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57.

2 Senaste lydelse 2010:846.

SFS 2010:1864

Utkom från trycket
den 17 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.