SFS 2011:722 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2011:722 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
110722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om ut-

ländska filialer m.m.

dels att 2, 5, 5 a, 8�10, 15, 19, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 a §, 21 a § och 21 b §,

samt närmast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2

Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige

genom

1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial),
2. ett svenskt dotterföretag, eller
3. en agentur med verksamhet i Sverige.
Första stycket gäller inte om näringsverksamheten omfattas av bestäm-

melserna om fri rörlighet för varor och tjänster i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt eller motsvarande bestämmelser i avtalet om Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

För näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av svenska eller utländska

medborgare som är bosatta utanför EES ska det finnas en i Sverige bosatt
föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten.

2 a §

Regeringen får för en viss typ av näringsverksamhet meddela före-

skrifter om undantag från kraven i 2 § första stycket 1 och tredje stycket på
filial eller föreståndare, om en filial eller en föreståndare inte bedöms nöd-
vändig för att tillgodose syftet med denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag från krav på filial
eller föreståndare.

5 §

Det utländska företagets verksamhet genom filial i Sverige ska drivas

under firma, som innehåller ordet filial.

Firman ska tydligt skilja sig från andra bestående firmor som tidigare

införts i aktiebolagsregistret eller filialregistret. Firman för ett utländskt
bankföretags filial ska dessutom innehålla ordet bank. För registrering av en
filials firma gäller i övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

1 Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19, rskr. 2010/11:270.

2 Senaste lydelse 2009:1083.

SFS 2011:722

Utkom från trycket
den 17 juni 2011

background image

2

SFS 2011:722

5 a §

3

Filialens brev, fakturor, orderblanketter och webbplatser ska inne-

hålla uppgift om det utländska företagets rättsliga form och säte, det utländ-
ska register där företaget är registrerat, företagets nummer i detta register
samt filialens firma och organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om
identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. och det svenska register där
filialen är registrerad.

Om det finns särskilda skäl, får registreringsmyndigheten tillåta att en

filial inte lämnar uppgift om sin firma på sina webbplatser. Ett sådant till-
stånd ska begränsas till viss tid och får förenas med villkor.

8 §

Filialen ska stå under ledning av en verkställande direktör. Dessutom

får en eller flera vice verkställande direktörer utses.

Vad som sägs i denna lag om verkställande direktör gäller också vice

verkställande direktör.

9 §

4

Verkställande direktören ska vara bosatt inom Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet, om inte regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer i ett enskilt fall beslutar annat. Den som är underårig, i konkurs
eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken får inte vara verkställande direktör.

Den som tecknar firman för ett utländskt bankföretags filial får inte vara

underårig, försatt i konkurs, vara underkastad näringsförbud eller ha förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

10 §

5

Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det ut-

ländska företaget ska utfärda fullmakt för verkställande direktören att i alla
frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets
vägnar samt mottaga stämning för det utländska företaget och själv eller
genom annan tala och svara för detta.

Om verkställande direktören inte är bosatt inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet, ska det utländska företaget bemyndiga och till registre-
ringsmyndigheten anmäla en person som är bosatt i Sverige att på det utländ-
ska företagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte
lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller den myndighet som reger-

ingen bestämmer, i ett enskilt fall besluta om undantag i fråga om fullmak-
tens innehåll för filial till utländskt bankföretag.

15 §

6

Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmä-

lan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för re-
gistreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföre-
tag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas till filialregistret ska hän-
visningen beträffande filialer till utländska bankföretag i stället avse bank-
registret.

3 Senaste lydelse 1995:1558.

4 Senaste lydelse 1992:1243.

5 Senaste lydelse 1992:1243.

6 Senaste lydelse 2004:310.

background image

3

SFS 2011:722

Verkställande direktören ska också till registreringsmyndigheten snarast

anmäla ändringar i de uppgifter som anmälts för registrering. Anmälan ska
även göras, om det utländska företaget är föremål för ackord eller liknande
förfarande.

Anmälan om ändring av huvudansvarig revisor i revisionsbolag samt om

ändring av postadress för revisor och särskild delgivningsmottagare får
göras även av den som anmälan gäller.

Näringsverksamheten får påbörjas när anmälan enligt första stycket har

skett.

19 §

7

Om ett sådant förhållande som avses i 18 § 1 eller 2 inträder, ska

verkställande direktören snarast anmäla detta till registreringsmyndigheten.
Anmälan kan också göras av annan behörig ställföreträdare för det utländska
företaget eller, när det utländska företaget har försatts i konkurs, av kon-
kursförvaltaren. Anmälan om likvidation ska innehålla uppgift om namn,
personnummer och postadress för likvidator och om omfattningen av dennes
behörighet.

I fall som avses i 18 § 3 kan anmälan göras av den vars rätt är beroende av

att det finns någon med behörighet att företräda filialen och, i fall som avses
i 18 § 4, av borgenären.

21 a §

Registreringsmyndigheten ska stryka en person som är verk-

ställande direktör eller, i fråga om ett utländskt bankföretags filial, firma-
tecknare från filial- eller bankregistret om denne har

1. försatts i konkurs,
2. fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller
3. fått näringsförbud.
Registreringsmyndigheten ska även stryka en person från filial- eller

bankregistret

1. om denne är behörig att ta emot delgivning enligt 10 § andra stycket

och har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, eller

2. om godkännandet eller auktorisationen för en revisor har upphört att

gälla.

21 b §

Avregistrering enligt 21 a § ska ske omedelbart

1. vid beslut om konkurs,
2. vid beslut om tillfälligt näringsförbud, eller
3. om det i samband med ett beslut att avslå ansökan om fortsatt godkän-

nande eller auktorisation av revisor eller ett beslut att upphäva godkännande
eller auktorisation av revisor har bestämts att beslutet ska gälla omedelbart.

I övrigt ska avregistrering ske när beslutet har vunnit laga kraft.

Bokföring för vissa fall

26 §

Näringsverksamhet som bedrivs i Sverige av utomlands bosatta

svenska eller utländska medborgare ska ha en egen bokföring som är skild
från verksamheten i utlandet.

7 Senaste lydelse 1995:1558.

background image

4

SFS 2011:722

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

27 §

8

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelsen i 26 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2011.

3. För en filial som är registrerad i filial- eller bankregistret vid tidpunkten

för ikraftträdandet ska kravet på att ange filialens firma enligt 5 a § vara upp-
fyllt senast den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

8 Senaste lydelse 1995:88.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.