SFS 2011:763 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.;

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. / SFS 2011:763 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.;
110763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (1992:160) om

utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

2

Om rätt för vissa utländska företag att driva verksamhet i Sverige

finns särskilda bestämmelser, nämligen

1. för kreditinstitut 4 kap. 1, 2 och 4�6 §§ lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. för värdepappersföretag 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

3. för finansiella institut 4 kap. 3 § lagen om bank- och finansierings-

rörelse,

4. för utländska försäkringsgivare lagen (1998:293) om utländska försäk-

ringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

5. för börser och clearingorganisationer 12 kap. 9 § och 19 kap. 12 § lagen

om värdepappersmarknaden,

6. för centrala värdepappersförvarare 2 kap. 6 § lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument,

7. för förvaltningsbolag och fondföretag 1 kap. 6�11 §§ lagen (2004:46)

om investeringsfonder,

8. för utgivare av elektroniska pengar 3 kap. 26�28 §§ lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

9. för företag som driver inlåningsverksamhet 2 § lagen (2004:299) om

inlåningsverksamhet,

10. för utländska försäkringsförmedlare 3 kap. lagen (2005:405) om för-

säkringsförmedling, och

11. för företag som tillhandahåller betaltjänster 3 kap. 26 och 27 §§ lagen

(2010:751) om betaltjänster.

12 §

3

Den verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper

ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor, om
verksamheten i Sverige uppfyller mer än ett av de villkor som anges i 2 §
andra stycket revisionslagen (1999:1079).

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Senaste lydelse 2010:755.

3 Senaste lydelse 2010:1864.

SFS 2011:763

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:763

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Förvaltningen och räkenskaperna ska, även om villkoren i första stycket

inte är uppfyllda, granskas av minst en revisor, om verksamheten omfattas
av

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-

pensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� lagen (2004:46) om investeringsfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster, eller
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar.
I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt

lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver
angiven verksamhet.

Till revisor får även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom får en

eller flera revisorssuppleanter utses.

Verkställande direktören ska se till att en revisor utses och att denne inom

tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovis-
ningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.