SFS 2009:245 Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) / SFS 2009:245 Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
090245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1994:1221) om in-

förande av stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

14 §

Om en stiftelse med stöd av ett beslut som regeringen har meddelat

före ikraftträdandet står under tillsyn av någon annan myndighet än läns-
styrelsen i det län där stiftelsens förvaltning huvudsakligen utövas, ska
beslutet vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) anses som ett beslut
enligt 9 kap. 1 § tredje stycket den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

SFS 2009:245

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.