SFS 1994:1221 Lag om införande av stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) / SFS 1994:1221 Lag om införande av stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1994_1221 Lag om införande av stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1221

Utkom från trycket

den 13 september 1994

Lag
om införande av stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 25 augusti 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari

1996.

2 § Genom stiftelselagen (1994:1220) upphävs lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser med de begränsningar som följer av denna lag.

3 § En förmögenhetsbildning som har tillkommit före ikraftträdandet
och som närmast dessförinnan uppfyllde de krav som stiftelselagen ställer
på stiftelsebildning skall anses som stiftelse enligt stiftelselagen
(1994:1220). Vad nu sagts gäller även om förmögenhetsbildningen inte

uppfyllde formkravet enligt 1 kap. 3 § eller 11 kap. 1 § stiftelselagen eller
kravet enligt 1 kap. 2 § samma lag på att egendomen skall ha avskilts.

4 § För förmögenhetsbildningar som enligt 3 § skall anses som stiftelser
enligt stiftelselagen (äldre stiftelser) gäller stiftelselagen (1994:1220) med

de begränsningar som följer av denna lag.

För församlingskyrkor och domkyrkor av stiftelsekaraktär gäller endast

bestämmelserna i 1 kap. 4 § stiftelselagen.

5 § En äldre stiftelse skall anses ha egen förvaltning om det vid ikraftträ-
dandet är ett för stiftelsen särskilt inrättat organ som ytterst svarar för
frågor om placeringen av stiftelsens förmögenhet. Det särskilt inrättade
organet skall anses vara stiftelsens styrelse.

1

Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94: LU12, rskr. 1993/94:225.

2674

background image

SFS 1994:1221

En äldre stiftelse skall anses ha anknuten förvaltning om det vid ikraft-

trädandet är ett organ för en juridisk person eller en statlig myndighet som
ytterst svarar för frågor om placeringen av stiftelsens förmögenhet. Den

juridiska personen eller den statliga myndigheten skall anses vara stiftel-

sens förvaltare.

6 § Bestämmelserna i 2 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220) tillämpas inte
i fråga om lån som har lämnats eller säkerheter som har ställts före
ikraftträdandet.

7 § Bestämmelserna i 2 kap. 10 § och 19 § andra stycket stiftelselagen
(1994:1220) om att stiftaren eller stiftarna inte ensamma får vara styrelse
och att stiftaren inte får vara förvaltare gäller inte i fall då stiftaren eller
stiftarna vid ikraftträdandet ensamma är styrelse eller stiftaren är förvalta-

re för stiftelsen.

Om annat följer av stiftelseförordnandet gäller inte bestämmelserna i

2 kap. 12 § för äldre stiftelser och för stiftelser som bildats efter ikraftträ-
dandet på grundval av ett stiftelseförordnande i ett testamente som har
upprättats före ikraftträdandet.

8 § I fråga om äldre stiftelser som har ett annat räkenskapsår än kalen-
derår tillämpas bestämmelserna i 3, 4 och 10 kap. stiftelselagen
(1994:1220) från och med det räkenskapsår som börjar löpa närmast efter
utgången av år 1995. Detta räkenskapsår skall kortas av om det behövs för
att stiftelsen skall få ett räkenskapsår som stämmer överens med bestäm-
melserna i 3 kap. stiftelselagen.

Styrelsen eller förvaltaren för en äldre stiftelse skall bestämma värdet av

stiftelsens tillgångar enligt 3 kap. 6 § stiftelselagen vid ingången av det
räkenskapsår som börjar löpa närmast efter utgången av år 1995, om inte

stiftelsen är bokföringsskyldig enligt 3 kap. 1 § samma lag.

I års- eller koncernredovisningar behöver inte återges resultat- och ba-

lansräkningar eller koncernresultat- eller koncernbalansräkningar för det
räkenskapsår som föregår det räkenskapsår från och med vilket bestäm-
melserna i 3 kap. gäller för stiftelsen.

Den som är revisor i en stiftelse vid utgången av det räkenskapsår som

föregår det räkenskapsår från och med vilket bestämmelserna i 4 kap.
stiftelselagen gäller för stiftelsen får slutföra sitt uppdrag utan hinder av
sagda bestämmelser i stiftelselagen.

9 § I fråga om skyldighet att utge skadestånd på grund av handling eller

underlåtenhet som ligger i tiden före ikraftträdandet tillämpas 6 § lagen
(1929:116) om tillsyn över stiftelser. Detta gäller även om stiftelsen inte
stod under tillsyn enligt nämnda lag.

I mål om entledigande enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220) får

den som för talan mot en styrelseledamot eller förvaltare endast åberopa
sådana handlingar eller underlåtenheter som ligger i tiden efter ikraftträ-
dandet. Detta gäller dock inte om den som för talan mot en styrelseleda-
mot före ikraftträdandet hade rätt att mot styrelseledamoten i fråga föra
sådan talan som avses i 7 § lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

2675

background image

2676

SFS 1994:1221

10 § Om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse eller för en stiftelse

som har bildats efter ikraftträdandet på grundval av ett stiftelseförordnan-
de i ett testamente som har upprättats före ikraftträdandet innehåller en
bestämmelse som innebär att någon får ändra, upphäva eller i särskilt fall
åsidosätta en av stiftaren meddelad föreskrift avseende stiftelsen, skall den
bestämmelsen ha samma giltighet som enligt äldre rätt.

Om bestämmelsen i första stycket innebär att någon annan än styrelsen

eller förvaltaren får fatta beslut för stiftelsens räkning i frågor som avses
där gäller inte 2 kap. 3 § första stycket.

11 § Föreskrifter som före ikraftträdandet har fastställts för en stiftelse

av regeringen, Kammarkollegiet eller en länsstyrelse skall vid tillämpning-
en av stiftelselagen (1994:1220) anses som föreskrifter i ett stiftelseförord-

nande.

12 § Om stiftelseförordnandet för en äldre stiftelse eller för en stiftelse

som har bildats efter ikraftträdandet på grundval av ett stiftelseförordnan-
de i ett testamente som har upprättats före ikraftträdandet innehåller en
föreskrift om att stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen
(1929:116) om tillsyn över stiftelser, skall denna föreskrift vid tillämp-
ningen av stiftelselagen (1994:1220) jämställas med ett undantagande från
tillsyn enligt den lagen. Detsamma skall också gälla för en äldre stiftelse
om stiftaren efter stiftelsens bildande men före ikraftträdandet har förord-

nat att stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt tillsynslagen
(1929:116).

13 § Bestämmelserna i 14 § lagen (1929:116) om tillsyn �ver stiftelser

skall tillämpas i fråga om det räkenskapsår som avslutas vid eller närmast
efter ikraftträdandet.

14 § Om en stiftelse med stöd av ett beslut som regeringen har meddelat

före ikraftträdandet står under tillsyn av någon annan myndighet än
länsstyrelsen i det län där stiftelsens förvaltning huvudsakligen utövas,
skall beslutet vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) anses som ett
beslut enligt 9 kap. 1 § andra stycket den lagen.

15 § En ideell förening vars namn innehåller ordet stiftelse eller en

förkortning av det får behålla detta ord eller denna förkortning i sitt namn
även efter stiftelselagens ikraftträdande, om länsstyrelsen i det län där
föreningens styrelse har sitt säte ger tillstånd till det efter ansökan som
gjorts före den 1 juli 1996.

Tillstånd meddelas på ansökan av föreningen. Länsstyrelsens beslut får

överklagas hos kammarrätten.

16 § En äldre stiftelse skall inte anses skyldig att göra anmälan för

registrering enligt 10 kap. 2 § första stycket 1 eller 6 § stiftelselagen
(1994:1220) tidigare än en månad efter det att bestämmelserna i 10 kap.
sagda lag blev tillämpliga på stiftelsen.

background image

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N
(Justitiedepartementet)

SFS 1994:1221

2677

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.