SFS 1995:1460 Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) / SFS 1995:1460 Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)
SFS 1995_1460 Lag om ändring i lagen (1994_1221) om införande av stiftelselagen (1994_1220)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2695

SFS 1995:1460
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1994:1221) om

införande av stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari

1996.

Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först från och

med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans
med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. För sådana
stiftelser skall bestämmelserna i

1. 10 § denna lag gälla stiftelseförordnanden för stiftelser som har bildats

före den 1 januari 1997, och

2. 11 § denna lag gälla för föreskrifter som har fastställts före den 1 janu-

ari 1997.

4 § För förmögenhetsbildningar som enligt 3 § skall anses som stiftelser
enligt stiftelselagen (äldre stiftelser) gäller stiftelselagen (1994:1220) med
de begränsningar som följer av denna lag.

För sådan egendom som avses i 38 kap. 1 § och 2 § 3, 39 kap. 1 § samt

41 kap. 1, 23 och 24 §§ kyrkolagen (1992:300) och som är av stiftelseka-
raktär gäller endast bestämmelserna i 1 kap. 4 § stiftelselagen.

1

Prop. 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr. 1995/96: 79.

background image

SFS 1995:1460

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

2696

background image

2695

SFS 1995:1460
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 4 §§ lagen (1994:1221) om

införande av stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari

1996.

Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först från och

med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans
med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. För sådana
stiftelser skall bestämmelserna i

1. 10 § denna lag gälla stiftelseförordnanden för stiftelser som har bildats

före den 1 januari 1997, och

2. 11 § denna lag gälla för föreskrifter som har fastställts före den 1 janu-

ari 1997.

4 § För förmögenhetsbildningar som enligt 3 § skall anses som stiftelser
enligt stiftelselagen (äldre stiftelser) gäller stiftelselagen (1994:1220) med
de begränsningar som följer av denna lag.

För sådan egendom som avses i 38 kap. 1 § och 2 § 3, 39 kap. 1 § samt

41 kap. 1, 23 och 24 §§ kyrkolagen (1992:300) och som är av stiftelseka-
raktär gäller endast bestämmelserna i 1 kap. 4 § stiftelselagen.

1

Prop. 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr. 1995/96: 79.

background image

SFS 1995:1460

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch

(Justitiedepartementet)

2696

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.