SFS 1999:313 Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220)

990313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1221) om införande av
stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1221) om infö-

rande av stiftelselagen (1994:1220) skall ha följande lydelse.

4 §

2

För förmögenhetsbildningar som enligt 3 § skall anses som stiftelser

enligt stiftelselagen (äldre stiftelser) gäller stiftelselagen (1994:1220) med
de begränsningar som följer av denna lag.

För sådan egendom som avses i 9 § tredje stycket och 10 § första stycket

lagen (1998:1592) om införande av lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan
gäller inte bestämmelserna i stiftelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Senaste lydelse 1995:1460.

SFS 1999:313

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.