SFS 2014:844 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

140844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1994:1927) om

europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande lydelse.

2 §

Den som är i konkurs får inte vara medlem i en intressegruppering som

har sitt säte i Sverige. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer
av 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

4 §

Den som är företagsledare för en intressegruppering med säte i Sverige

ska vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i varje särskilt fall
tillåter annat. Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare en-
ligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara företagsledare. Att detsamma gäl-
ler den som har näringsförbud följer av 11 § lagen (2014:836) om näringsför-
bud.

Om grupperingen inte har någon här i landet bosatt företagsledare, ska

grupperingen bemyndiga en i Sverige bosatt person att på grupperingens väg-
nar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon
som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.

SFS 2014:844

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.