SFS 2016:212 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar / SFS 2016:212 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
160212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1994:1927) om euro-

peiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande lydelse.

16 §

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en anmälan om regist-

rering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 13 § tredje stycket och 15 §. Ett
beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av en firma över-
klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha
kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:212

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.