SFS 2017:436 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar / SFS 2017:436 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
170436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § och rubriken närmast före 5 §

lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha
följande lydelse.

Bokföring

5 §

2

Bestämmelser om bokföring för en intressegruppering finns i bokfö-

ringslagen (1999:1078).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:149, bet. 2016/17:CU17, rskr. 2016/17:271.

2 Senaste lydelse 1999:1110.

SFS 2017:436

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.