SFS 2018:1669 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

SFS2018-1669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska

ekonomiska intressegrupperingar

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8, 9, 11 och 16 §§ och rubriken
närmast före 8 § lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intresse-
grupperingar ska ha följande lydelse.

Företagsnamn
8 § En intressegrupperings företagsnamn ska innehålla orden ”europeisk
ekonomisk intressegruppering” eller förkortningen ”EEIG”. Företagsnamnet
ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företagsnamn som är införda
i det EEIG-register som avses i 11 §. I övrigt finns bestämmelser om
registrering i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

En intressegrupperings företagsnamn får registreras på två eller flera

språk, endast om varje lydelse anges i avtalet om att bilda intresse-
grupperingen.

9 § I lagen (2018:1653) om företagsnamn finns bestämmelser om förbud
mot användning av ett företagsnamn och om hävning av en registrering av
ett företagsnamn.

11 §2 Registreringsmyndighet för intressegrupperingar är Bolagsverket.

Registreringsmyndigheten ska föra ett register (EEIG-registret) över
1. sådana intressegrupperingar som har sitt säte i Sverige, och
2. huvud- eller avdelningskontor i Sverige för sådana intresse-

grupperingar som inte har sitt säte i Sverige.

Registreringsmyndigheten ska utan dröjsmål i Post- och Inrikes Tidningar

offentliggöra vad som införs i EEIG-registret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter i registreringsärenden. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer kan vidare med stöd av 8 kap. 7 §
regeringsformen meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt artikel 8 c i
EEG-förordningen ska offentliggöras.

Bestämmelser om avregistrering av företagsnamnet sedan en dom om

hävning av en registrering av ett företagsnamn har fått laga kraft finns i lagen
(2018:1653) om företagsnamn.

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2 Senaste lydelse 2004:243.

SFS

2018:1669

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

16 §3 Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en anmälan om
registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol. Detsamma gäller beslut enligt 13 § tredje stycket och 15 §. Ett be-
slut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av ett företagsnamn
överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska
ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:212.

SFS 2018:1669

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.