SFS 2004:243 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

040243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 11 § lagen (1994:1927) om euro-

peiska ekonomiska intressegrupperingar orden ”Patent- och registrerings-
verket” skall bytas ut mot ”Bolagsverket”.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

SFS 2004:243

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.