SFS 2005:917 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

050917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 § lagen (1994:1927) om euro-

peiska ekonomiska intressegrupperingar skall ha följande lydelse.

14 § Beträffande verkan av offentliggörande enligt denna lag tillämpas de
bestämmelser om verkan av offentliggörande vilka med stöd av det direktiv
som anges i artikel 9.1 i EEG-förordningen har meddelats i 27 kap. 4 § för-
sta och andra styckena aktiebolagslagen (2005:551).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

SFS 2005:917

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.