SFS 1999:1110 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

991110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

förskrivs att 5 § lag (1994:1927) om europeiska

ekonomiska intressegrupperingar skall ha följande lydelse.

5 §

2

En intressegruppering är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078). En bokföringsskyldig intressegruppering som inte har sitt säte i
Sverige skall för näringsverksamhet som bedrivs här ha en egen bokföring
som är skild från grupperingens bokföring i övrigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 1999:1110

Utkom från trycket
den 15 december 1999

4

SFS 1999:1078–1119

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.