Lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1994:77
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Länk: Länk till register

SFS nr:

1994:77
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1994-03-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får aktiebolag med uppgift att på regional nivå främja näringslivets utveckling (regionala utvecklingsbolag) pröva frågor om stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

2 §   Den som hos ett regionalt utvecklingsbolag har tagit befattning med en fråga som avses i 1 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått veta om någons affärs- eller driftförhållanden.


Övergångsbestämmelser

1994:77

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Genom lagen upphävs lagen (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling. Tystnadsplikten enligt 2 § den upphävda lagen gäller dock alltjämt.
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.