SFS 2007:542 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2007:542 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
070542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels

att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 § och 6 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till la-

gen (2007:368) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföre-
ningar), institut för elektroniska pengar, Sveriges allmänna hypoteksbank
och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som
sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslu-
tande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och för-
valta andelar i dotterföretag.

3 kap.

1 §

3

Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som

anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den
uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster
gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Trots bestämmelserna i första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut

och värdepappersbolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med
hänsyn till deras karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med
2 kap. 2 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554).

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Senaste lydelse 2004:434.

3

Senaste lydelse 2004:1175.

SFS 2007:542

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:542

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bestämmelserna i andra stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder

4

, och

2. andra företag vars aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en

reglerad marknad.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräkningen
och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvän-
diga med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

6 kap.

1 §

5

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, skall även tillämpa
6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 2 och 3 §§ om del-
årsrapportens innehåll m.m. i deras lydelse före den 1 juli 2007 för räken-
skapsår som avslutas senast den 30 juni 2008, med det undantaget att delårs-
rapporten i banker och hypoteksinstitut skall ges in till registrerings-
myndigheten. Hänvisningarna i 9 kap. 2 och 3 §§ till bestämmelserna i
9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) skall då avse de bestämmelsernas
lydelse före den 1 juli 2007.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

4

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

5

Senaste lydelse 2006:566.

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.