SFS 2007:1461 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

071461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels

att 1 kap. 3 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 5 och 6 §§ samt 9 kap. 2 och 3 §§ ska

ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 8 kap. 5 a, 5 b och

5 c §§, samt närmast före 8 kap. 5 c § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag, spar-

bank och medlemsbank.

Med hypoteksinstitut avses Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska

skeppshypotekskassan.

7 kap.

5 §

Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta koncernre-

dovisning om förutsättningarna enligt 7 kap. 2 § första eller andra styckena
årsredovisningslagen (1995:1554) finns, samt

1. det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess moderföre-

tag, och

2. detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår att från all-

mänheten låna medel och att bevilja krediter för egen räkning.

Moderföretag som med stöd av första stycket inte har upprättat någon

koncernredovisning ska i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 och 5 a §§
denna lag eller 8 kap. 3 och 3 a §§ årsredovisningslagen offentliggöra den
koncernredovisning som avses i 7 kap. 2 § första stycket 1 årsredovisnings-
lagen samt koncernrevisionsberättelsen. Handlingar som har getts in till re-
gistreringsmyndigheten ska kungöras enligt 8 kap. 6 § denna lag. Registre-

1

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

2

Jfr rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra
skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 065, 14.03.1968, s. 8, Celex
31968L0151), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/
EG (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13, Celex 32003L0058).

3

Senaste lydelse 1995:1591.

SFS 2007:1461

Utkom från trycket
den 9 januari 2008

background image

2

SFS 2007:1461

ringsmyndigheten får förelägga moderföretaget att ge in en bestyrkt över-
sättning till svenska av handlingarna. Sådant föreläggande ska utfärdas av
registreringsmyndigheten om någon begär det.

Första stycket gäller inte i fall som anges i 7 kap. 2 § fjärde stycket årsre-

dovisningslagen.

Upplysning om förhållande som avses i första stycket 1 ska lämnas i det

undantagna företagets årsredovisning.

8 kap.

5 §

4

En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredo-

visningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till re-
gistreringsmyndigheten så snart det kan ske efter det att balansräkningen och
resultaträkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen som ges in till registreringsmyndigheten

ska en styrelseledamot teckna bevis om att balansräkningen och resultaträk-
ningen har fastställts med uppgift om fastställelsedagen. Beviset ska även
innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller bankens eller institutets
vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

5 a §

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en

elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.

5 b §

Den som lämnar osann uppgift i ett bevis om fastställelse enligt 5 §

andra stycket som upprättas i elektronisk form döms, om åtgärden innebär
fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det-
samma gäller den som, i fråga om handling som avses i 5 § första stycket,
oriktigt intygar att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet och
åtgärden innebär fara i bevishänseende.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fäng-

else i högst två år.

Registrering i bankregistret

5 c §

Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revi-

sionsberättelse för bankaktiebolag i bankregistret.

4

Senaste lydelse 1995:1591.

background image

3

SFS 2007:1461

Registreringen ska göras på svenska. Om ett bankaktiebolag som en re-

gistrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat
officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än

svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en
översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska regist-
reras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad
eller har motsvarande utländsk behörighet.

6 §

När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts

in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om bankaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som

registreringen i bankregistret.

9 kap.

2 §

5

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska bestämmelserna om

delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas med un-
dantag för 1 § första stycket och hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap.
3 b § årsredovisningslagen.

3 §

6

Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisningsla-

gen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. ska delårsrap-
porten

– i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det, samt
– i banker och hypoteksinstitut ges in till registreringsmyndigheten enligt

8 kap. 5 § denna lag så snart det kan ske och allra senast inom två månader
efter rapportperiodens utgång.

I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovisnings-

lagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan
föregående räkenskapsårs utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket års-

redovisningslagen behöver inte lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upp-

rättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registrerings-

myndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en delårs-
rapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen,

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte, och

5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är upp-

fyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt andra stycket gäller bestäm-

melserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i

5

Senaste lydelse 2007:368.

6

Senaste lydelse 2007: 368.

background image

4

SFS 2007:1461

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

tredje stycket 2. Är den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får regist-
reringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till registreringsmyndighe-
ten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till
svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till registreringsmyndig-

heten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.