SFS 2014:563 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

140563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § och 7 kap. 4 § lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha
följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om kassaflödesanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag vars aktier är

upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap.
1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag vars aktier,

teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad
marknad ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolags-
styrningsrapport.

7 kap.

4 §

3

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att det som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet
kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

2 Senaste lydelse 2009:35.

3 Senaste lydelse 2010:1525.

SFS 2014:563

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:563

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för

2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och 26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys i 6 kap.

1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 och 3 §§ års-
redovisningslagen.

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 20 §

tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen
årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen
av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner
och andra förmåner från koncernföretag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som har inletts när-

mast före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.