SFS 2014:975 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

140975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 3 § och

7 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska
en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

5 kap.

7 §

3

Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012

4 beaktas.

6 kap.

3 §

5

I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om kapitalbasen och

kapitalbaskraven i enlighet med vad som följer av förordning (EU) nr
575/2013.

Moderföretag som enligt samma förordning ska uppfylla kraven i förord-

ningen på grundval av en grupps konsoliderade situation, ska lämna de upp-
gifter som anges i första stycket beträffande gruppen.

7 kap.

1 §

6

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 Senaste lydelse 2006:1378.

3 Senaste lydelse 2006:1378.

4 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

5 Senaste lydelse 2006:1378.

6 Senaste lydelse 2011:764.

SFS 2014:975

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:975

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2014:968) om

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska en kapitaltäck-
ningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.