SFS 2009:35 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

090035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 7 §§, 8 kap. 2 och

5 §§, 9 kap. 3 § samt rubriken närmast före 4 kap. 2 § ska ha följande ly-
delse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ”Förvaltningsberättelse m.m.”.

4 kap.

Särskilda regler om tillgångar och skulder

2 §3 De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 §

andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om dom-
stolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse i tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Senaste lydelse 2005:936.

SFS 2009:35
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:35

6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får till-

lämpa 14 b § tredje stycket.

8. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelserna i 14 f och
14 g §§.

5 kap.
1 §
4 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska års-
redovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upp-
lysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller
resultaträkningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §,
följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a–4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,
12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med närstå-

ende,

13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

4 Senaste lydelse 2006:872.

background image

3

SFS 2009:35

6 kap.
1 §
5 Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska
tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa
6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier,

teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad
marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolags-
styrningsrapport.

7 kap.
2 §
6 Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser
om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilläm-
pas:

4 § om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredo-

visningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räk-

nas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

7 §7 Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

5 Senaste lydelse 2007:542.

6 Senaste lydelse 2006:872.

7 Senaste lydelse 2007:873.

background image

4

SFS 2009:35

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncern-

redovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,
– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 kap.
2 §
8 Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska
tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt
16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

8 Senaste lydelse 1999:1113.

background image

5

SFS 2009:35

5 §9 En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredo-
visningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till
registreringsmyndigheten inom en månad efter det att balansräkningen och
resultaträkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verk-

ställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultat-
räkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen.
Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller ban-
kens eller institutets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

9 kap.
3 §
10 Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisnings-
lagen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. ska del-
årsrapporten i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär
det.

I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovis-

ningslagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen
sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket års-

redovisningslagen behöver inte lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upp-

rättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registre-

ringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en
delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårs-
rapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen,

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte, och

5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är upp-

fyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket gäller bestäm-

melserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i
tredje stycket 2. Är den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får
registreringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till registreringsmyn-
digheten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till
svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till registrerings-

myndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

9 Senaste lydelse 2007:1461.

10 Senaste lydelse 2007:1461.

background image

6

SFS 2009:35

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.