SFS 2009:35 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2009:35 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
090035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 7 §§, 8 kap. 2 och

5 §§, 9 kap. 3 § samt rubriken närmast före 4 kap. 2 § ska ha följande ly-
delse,

dels att rubriken till 6 kap. ska lyda ⬝Förvaltningsberättelse m.m.⬝.

4 kap.

Särskilda regler om tillgångar och skulder

2 §3 De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett ärende enligt 7 §

andra stycket om att ta uppskrivningsfonden i anspråk. I fråga om dom-
stolens tillstånd gäller 10 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse i tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Senaste lydelse 2005:936.

SFS 2009:35
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:35

6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna lag får till-

lämpa 14 b § tredje stycket.

8. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge att även an-

dra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana företag som avses i
3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får tillämpa bestämmelserna i 14 f och
14 g §§.

5 kap.
1 §
4 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska års-
redovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3�6 §§ nedan. Upp-
lysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller
resultaträkningen. Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §,
följande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a�4 c §§ om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,
12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner med närstå-

ende,

13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19�21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

4 Senaste lydelse 2006:872.

background image

3

SFS 2009:35

6 kap.
1 §
5 Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska
tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa
6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier,

teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad
marknad, ska även tillämpa 6 kap. 6�9 §§ årsredovisningslagen om bolags-
styrningsrapport.

7 kap.
2 §
6 Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande bestämmelser
om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tilläm-
pas:

4 § om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredo-

visningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18�23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25�30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag ska räk-

nas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

7 §7 Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

5 Senaste lydelse 2007:542.

6 Senaste lydelse 2006:872.

7 Senaste lydelse 2007:873.

background image

4

SFS 2009:35

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncern-

redovisning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3�6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 kap.
2 §
8 Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska
tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt
16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

8 Senaste lydelse 1999:1113.

background image

5

SFS 2009:35

5 §9 En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta kopior av årsredo-
visningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till
registreringsmyndigheten inom en månad efter det att balansräkningen och
resultaträkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verk-

ställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultat-
räkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen.
Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller ban-
kens eller institutets vinst eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elek-

troniskt original.

9 kap.
3 §
10 Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket årsredovisnings-
lagen (1995:1554) om tillhandahållande av delårsrapport m.m. ska del-
årsrapporten i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär
det.

I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 § årsredovis-

ningslagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av inlåningen och utlåningen
sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte stycket års-

redovisningslagen behöver inte lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen inte har upp-

rättat någon koncernredovisning för närmast föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till registre-

ringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen har upprättat en
delårsrapport som omfattar samma rapportperiod som företagets delårs-
rapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga uppgifter som om-

fattar även koncernen,

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om moderföretagets

namn, organisationsnummer eller, i förekommande fall, personnummer samt
säte, och

5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna lag är upp-

fyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket gäller bestäm-

melserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den delårsrapport som avses i
tredje stycket 2. �r den delårsrapporten inte upprättad på svenska, får
registreringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till registreringsmyn-
digheten, förelägga företaget att sända in också en bestyrkt översättning till
svenska. Ett sådant föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till registrerings-

myndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag.

9 Senaste lydelse 2007:1461.

10 Senaste lydelse 2007:1461.

background image

6

SFS 2009:35

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.