SFS 2015:817 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

150817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 1–3 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 1–4

och 6 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2–4, 6 a och 7 §§, bilagorna 1 och 2, rubriken till
5 kap. och rubrikerna närmast före 3 kap. 3 § och 5 kap. 2, 4 och 6 §§ ska ha
följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, och närmast före 5 kap.

2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,
4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och kon-

cernföretag,

4 a § om vad som avses med ägarintresse,
5 § om vad som avses med intresseföretag,
5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,
6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,
7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra

upplysningar, och

8 och 9 §§ om vad som avses med närstående.

2 kap.

2 §

3

Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredo-

visningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,
2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
3 § om rättvisande bild,
3 a § om väsentlighet,
4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

1 Prop. 2015/16:3, bet. 2015/16:CU6, rskr. 2015/16:36.

2 Senaste lydelse 2006:872.

3 Senaste lydelse 2008:94.

SFS 2015:817

Utkom från trycket
den 11 december 2015

background image

2

SFS 2015:817

5 § om form m.m.,
6 § om valuta, och
7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens underteck-

nande.

3 kap.

1 §

4

Balansräkningen ska upprättas enligt den uppställningsform som anges

i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen ska upprättas enligt den uppställ-
ningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster gäller
poster i dessa uppställningsformer, om inte något annat framgår.

Trots första stycket samt 2 och 3 §§ får kreditinstitut och värdepappers-

bolag som avses i tredje stycket dela upp posterna med hänsyn till deras
karaktär och relativa likviditet, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§ års-
redovisningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i andra stycket gäller
1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas med till-

lämpning av de internationella redovisningsstandarder som avses i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Euro-
paparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, och

2. andra företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en

reglerad marknad.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela föreskrifter om avvikande uppställningsformer för balansräkningen
och resultaträkningen för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga
med hänsyn till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.

2 §

5

Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i

3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslagning

av poster m.m.,

5 § första–tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonden,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar, och
10 § om specificering av vissa större avsättningar.
Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där

om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror i stället gälla
poster som föregås av små bokstäver.

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

3 §

Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-

4 Senaste lydelse 2007:542.

5 Senaste lydelse 2006:872.

background image

3

SFS 2015:817

lad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Uppskriv-
ningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond.
Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst
eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.

2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Garantifond och Fond för
utvecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för något annat
belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdrags-
post.

3. I medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar ska eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under
bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond för
utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och
förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska det tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust
för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då
upp som avdragsposter.

4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestäm-
melser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värdepap-
persbolag, och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta än i redo-

visningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid
räkenskapsårets ingång ska föras mot Andra fonder.

4 kap.

1 §

6

Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och omsätt-

ningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,
7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för ut-

vecklingsutgifter,

9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
14 § om egna aktier,
14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,

6 Senaste lydelse 2011:1555.

background image

4

SFS 2015:817

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,
15 a § om avsättningar, och
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

3 §

Med finansiell anläggningstillgång förstås

1. andelar i koncernföretag,
2. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag,
3. ägarintressen i övriga företag,
4. värdepapper, och
5. annan tillgång än tillgång som ska tas upp i posterna Immateriella an-

läggningstillgångar (post 10) och Materiella tillgångar (post 11), allt under
förutsättning att tillgångarna är avsedda att stadigvarande innehas i den ordi-
narie verksamheten.

5 kap. Noter m.m.

1 §

7

Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

3 § om noternas ordningsföljd,
4 § om värderingsprinciper,
5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,
7 § om jämförelsetal,
8 § om anläggningstillgångar,
9 § om goodwill,
10 § om finansiella instrument,
11 § om uppskrivningsfond,
12 § om fond för verkligt värde,
14 § om ställda säkerheter,
15 § om eventualförpliktelser,
16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,
17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i

balansräkningen,

18 § om lån till ledande befattningshavare,
19 § om exceptionella intäkter och kostnader,
20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
21 § om moderföretag,
22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,
23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,
25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,
26 § om omsättningstillgångar,
27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,
29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
33 § om konvertibla lån,
34 § om aktiekapitalet,
35 § om disposition av vinst eller förlust,
36 § om skatter,
37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

7 Senaste lydelse 2010:1525.

background image

5

SFS 2015:817

39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
41 § om pensioner och liknande förmåner,
42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
44 § om avtal om avgångsvederlag,
45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,
46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,
48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och
49 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samt-

liga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

Upplysningarna ska lämnas i noter.

Särskilda regler om upplysningar i noter

2 §

8

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om
a) accepterade och endosserade växlar,
b) garantier,
c) oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till

följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och

d) övriga eventualförpliktelser.
2. Vid tillämpningen av 18 § andra stycket första meningen om lån till

ledande befattningshavare får upplysning om huvudsakliga lånevillkor, ränte-
satser samt under räkenskapsåret återbetalda belopp utelämnas.

3. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om

dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

4. Uppgifter som ska lämnas enligt 40 § första stycket 2 om löner och er-

sättningar till anställda ska även omfatta löner och ersättningar till delegater i
banker.

Särskilda regler om övriga upplysningar

2 a §

Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredo-

visningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska
lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upp-
lysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.

3 §

9

Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas om till-

gångar:

1. För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde en-

ligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) ska uppgift lämnas om
skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Den del som avser
värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet enligt 9 § samma kapitel ska anges särskilt.

2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp

till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen överstiger el-

8 Senaste lydelse 1999:1113.

9 Senaste lydelse 2003:772.

background image

6

SFS 2015:817

ler underskrider det belopp som ska infrias på förfallodagen, ska mellanskill-
naden anges. Summan av överstigande belopp ska anges för sig och summan
av underskridande belopp ska anges för sig.

3. Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 13) ska specificeras till sin

storlek och art.

4. Varje tillgångspost ska delas upp i sådana tillgångar som enligt 4 kap.

årsredovisningslagen tas upp

a) med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 3 §,
b) till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt

9 §, och

c) till sitt verkliga värde enligt 14 a §.

Upplysningar om skulder

4 §

10

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om

skulder:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samtliga

efterställda skulder, ska upplysning lämnas om lånebelopp, lånevaluta, ränte-
sats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning,
efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på för-
fallodagen eller för konvertering. Vidare ska sammanfattande upplysningar
lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska specificeras till sin

storlek och art.

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

6 §

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om kon-

cernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag
som det finns ett ägarintresse i.

1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara statsskuldförbindelser

m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut (post 3), Utlåning till allmänheten
(post 4) och Obligationer och andra räntebärande värdepapper (post 5) ska
upplysning lämnas om de fordringar som avser koncernföretag, intresseföre-
tag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett
ägarintresse i.

2. För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post 1), In-

och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade värdepapper m.m. (post
3) och Efterställda skulder (post 7) ska upplysning lämnas om de skulder som
avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive
övriga företag som det finns ett ägarintresse i.

3. Upplysning om efterställda tillgångar för koncernföretag, intresseföre-

tag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett
ägarintresse i ska lämnas särskilt för varje tillgångspost.

10 Senaste lydelse 2011:764.

background image

7

SFS 2015:817

6 kap.

1 §

11

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om kassaflödesanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa
6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars över-

låtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även
tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.

2 §

12

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

3 §

13

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:

1. Tillämpas 5 § andra stycket 3 om utelämnande av vissa dotterföretag för

andelar som innehas som ett led i en finansiell stödaktion för en rekonstruk-
tion eller räddning av ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller värdepap-
persbolag, ska moderföretaget

11 Senaste lydelse 2014:563.

12 Senaste lydelse 2009:35.

13 Senaste lydelse 2004:1175.

background image

8

SFS 2015:817

– i en not upplysa om arten av och villkoren för den finansiella stödaktio-

nen, och

– till sin koncernredovisning foga dotterföretagets årsredovisning.
2. Frågor om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag

och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.

4 §

14

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med

undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen
(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap.,
3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 1 och hän-

visningarna till 5 kap. 21, 29, 30 och 45 §§ årsredovisningslagen, och

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys i

6 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första
stycket och 3 § årsredovisningslagen.

Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje

meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisnings-
lagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestäm-
melser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra för-
måner från koncernföretag.

6 a §

15

Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning

om samtliga dotterföretag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsent-
lig betydelse.

Ett moderföretag behöver inte heller upprätta någon koncernredovisning

om moderföretagets samtliga dotterföretag inte behöver omfattas av en kon-
cernredovisning av skäl som anges i 7 kap. 5 § andra stycket årsredovis-
ningslagen (1995:1554).

7 §

16

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om till-
lämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följ-
ande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

taltäckningsanalys,

2. 2 § när det gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvalt-

ningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § när det gäller hänvisningarna till

14 Senaste lydelse 2014:563.

15 Senaste lydelse 2010:687.

16 Senaste lydelse 2010:1525.

background image

9

SFS 2015:817

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 3 kap. 3 § 1–4 denna lag om indelningen av eget kapital,
c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 18 § om lån till ledande befattningshavare,
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra er-

sättningar,

– 41 § om pensioner och liknande förmåner,
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
d) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § för-

sta–tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen,

och

4. 5–6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska för-
valtningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

background image

10

SFS 2015:817

Bilaga 1

17

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
3. Utlåning till kreditinstitut
4. Utlåning till allmänheten
5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)
7. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
8. Aktier och andelar i koncernföretag
9. Ägarintressen i övriga företag
10. Immateriella anläggningstillgångar

a) Goodwill
b) Andra immateriella anläggningstillgångar

11. Materiella tillgångar

a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark

12. Tecknat ej inbetalt kapital
13. Övriga tillgångar
14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och upplåning från allmänheten

a) Inlåning
b) Upplåning

3. Emitterade värdepapper m.m.

a) Emitterade skuldebrev
b) Övriga

4. Övriga skulder
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar

a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) Övriga avsättningar

7. Efterställda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
10. Överkursfond
11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder

a) Reservfond

17 Senaste lydelse 2004:1175. Ändringen innebär bl.a. att avsnittet med rubriken ”POS-
TER INOM LINJEN” tas bort.

background image

11

SFS 2015:817

b) Kapitalandelsfond
c) Fond för verkligt värde
d) Garantifond
e) Fond för utvecklingsutgifter
f) Övriga fonder

13. Balanserad vinst eller förlust
14. Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

background image

12

SFS 2015:817

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning

1. Ränteintäkter
2. Leasingintäkter
3. Räntekostnader
4. Erhållna utdelningar
5. Provisionsintäkter
6. Provisionskostnader
7. Nettoresultat av finansiella transaktioner
8. Övriga rörelseintäkter
9. Allmänna administrationskostnader
10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-
gångar
11. Övriga rörelsekostnader
12. Kreditförluster, netto
13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
14. Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
15. Bokslutsdispositioner
16. Skatt på årets resultat
17. Övriga skatter
18. Årets resultat

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.