SFS 2016:566 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2016:566 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
160566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 5 a § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

8 kap.

5 a §

2

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registre-

ringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en

elektronisk underskrift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana hand-

lingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet,

och

3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253.

2 Senaste lydelse 2007:1461.

SFS 2016:566

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.