SFS 2016:948 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2016:948 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
160948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 7 §§ och

8 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

3

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars

aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar,
5 § om kassaflödesanalys, och
10�14 §§ om hållbarhetsrapport.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa
6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars över-

låtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska även
tillämpa 6 kap. 6�9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.

2 §

4

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om års-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2015:817.

4 Senaste lydelse 2015:817.

SFS 2016:948

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:948

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och

koncernresultaträkningen,

9 § om innehav utan bestämmande inflytande,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
18�23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
25�30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

ska räknas in i koncernredovisningen,

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering, och

31 a�31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.
Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföreta-

get anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

7 §

5

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

taltäckningsanalys,

2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 4 § 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om förvaltningsberätt-

else,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

d) 7 kap. 31 a�31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,
3. 4 § när det gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredo-

visningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 3 kap. 3 § 1�4 denna lag om indelningen av eget kapital,
c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande be-

stämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 18 § om lån till ledande befattningshavare,
� 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
� 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
� 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

5 Senaste lydelse 2015:817.

background image

3

SFS 2016:948

� 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra er-

sättningar,

� 41 § om pensioner och liknande förmåner,
� 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
� 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
� 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
d) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 §

första�tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens inne-
håll och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen,

och

4. 5�6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska för-
valtningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

8 kap.

2 §

6

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska

tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrap-

port, och

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast

efter den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:35.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016