SFS 2016:948 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2016:948 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
160948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:DMCJCK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:DMCJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 6 kap. 1 �, 7 kap. 2 och 7 �� och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">8 kap. 2 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersbolag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande best�mmelser i 6 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1 � f�rstafj�rde styckena om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll, <br/>2 � om f�rslag till dispositioner av vinst eller f�rlust m.m., <br/>2 a � om vissa upplysningar i f�rvaltningsber�ttelsen i aktiebolag vars</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande<br/>marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3 � f�rsta stycket om vissa upplysningar om ekonomiska f�reningar, <br/>5 � om kassafl�desanalys, och <br/>1014 �� om h�llbarhetsrapport.<br/>Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepappersbolag, vars aktier</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">�r upptagna till handel p� en reglerad marknad i Sverige, ska �ven till�mpa<br/>6 kap. 1 a � �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepappersbolag, vars �ver-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad, ska �ven<br/>till�mpa 6 kap. 69 �� �rsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�ljande best�mmelser om koncernredovisning i 7 kap. �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningslagen (1995:1554) ska till�mpas: </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4 � om koncernredovisningens delar, <br/>5 � om dotterf�retag som ska omfattas av koncernredovisningen, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-<br/>bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets<br/>direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>direktiv 2014/95/EU.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:817.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2015:817.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:948</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:948</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">6 � om �versk�dlighet, god redovisningssed och r�ttvisande bild, <br/>7 � andra stycket om valuta, <br/>8 � f�rsta meningen om allm�nna krav p� koncernbalansr�kningen och</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">koncernresultatr�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">9 � om innehav utan best�mmande inflytande, <br/>10 � om balansdag, <br/>12 � om enhetliga principer f�r koncernredovisningen och �rsredovis-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen,</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">13 � om elimineringar mellan koncernf�retag, <br/>15 � om f�r�ndringar i koncernens sammans�ttning, <br/>16 och 17 �� om dotterf�retag och vissa andra f�retag, <br/>1823 �� om hur dotterf�retag ska r�knas in i koncernredovisningen,<br/>2530 �� om hur andelar i intressef�retag och gemensamt styrda f�retag</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ska r�knas in i koncernredovisningen,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">31 � andra och tredje styckena om koncernens system f�r intern kontroll</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och riskhantering, och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">31 a31 c �� om h�llbarhetsrapport f�r koncernen.<br/>Vid till�mpningen av 7 kap. 31 a � �rsredovisningslagen ska moderf�reta-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">get anses som ett f�retag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel<br/>p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska<br/>ekonomiska samarbetsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om<br/>till�mpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 297/2008, ska till�mpa enbart<br/>f�ljande best�mmelser i detta kapitel:</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">talt�ckningsanalys,</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">2. 2 � n�r det g�ller h�nvisningarna till<br/>a) 7 kap. 4 � 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�rvaltningsber�tt-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">else,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper, <br/>c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r intern kontroll och riskhantering,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">d) 7 kap. 31 a31 c �� samma lag om h�llbarhetsrapport f�r koncernen,<br/>3. 4 � n�r det g�ller h�nvisningarna till<br/>a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">visningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om form m.m. och 2 kap. 7 � om<br/>undertecknande,</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">b) 3 kap. 3 � 14 denna lag om indelningen av eget kapital,<br/>c) 5 kap. 1 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till f�ljande be-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelser i 5 kap. �rsredovisningslagen:</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26"> 18 � om l�n till ledande befattningshavare,<br/> 20 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,<br/> 32 � om ytterligare upplysningar om l�n till ledande befattningshavare,<br/> 37 � om ytterligare upplysningar om anst�llda,<br/> 38 � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2015:817.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:948</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30"> 40 � f�rsta stycket 1 och andra och tredje styckena om l�ner och andra er-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�ttningar,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36"> 41 � om pensioner och liknande f�rm�ner,<br/> 42 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,<br/> 43 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r, <br/> 44 � om avtal om avg�ngsvederlag, och<br/> 48 � om ers�ttningar till revisorer och revisionsf�retag,<br/>d) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om upplysningar i noter,<br/>e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rstatredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inne-<br/>h�ll och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-<br/>ningsber�ttelsen,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttelsen,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.<br/>F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">ningarna l�mnas p� n�gon annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�r-<br/>valtningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har<br/>l�mnats.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:432px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">F�ljande best�mmelser i 8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas:</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">14 och 15 �� om publicering av �rsredovisningen,<br/>15 a � om offentligg�rande av bolagsstyrningsrapport och h�llbarhetsrap-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">port, och </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">16 � 2 om utel�mnande av uppgift i koncernredovisningen.</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.<br/>2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">efter den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Tord Gransbo<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2009:35.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 att 6 kap. 1 �, 7 kap. 2 och 7 �� och

8 kap. 2 � lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rde-
pappersbolag ska ha f�ljande lydelse.

6 kap.

1 �

3

F�ljande best�mmelser i 6 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska

till�mpas:

1 � f�rstafj�rde styckena om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll,
2 � om f�rslag till dispositioner av vinst eller f�rlust m.m.,
2 a � om vissa upplysningar i f�rvaltningsber�ttelsen i aktiebolag vars

aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

3 � f�rsta stycket om vissa upplysningar om ekonomiska f�reningar,
5 � om kassafl�desanalys, och
1014 �� om h�llbarhetsrapport.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepappersbolag, vars aktier

�r upptagna till handel p� en reglerad marknad i Sverige, ska �ven till�mpa
6 kap. 1 a � �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inneh�ll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepappersbolag, vars �ver-

l�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p� en reglerad marknad, ska �ven
till�mpa 6 kap. 69 �� �rsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.

7 kap.

2 �

4

F�ljande best�mmelser om koncernredovisning i 7 kap. �rsredovis-

ningslagen (1995:1554) ska till�mpas:

4 � om koncernredovisningens delar,
5 � om dotterf�retag som ska omfattas av koncernredovisningen,

1 Prop. 2015/16:193, bet. 2016/17:CU2, rskr. 2016/17:25.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om �rs-
bokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av f�retag, om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2006/43/EG och om upph�vande av r�dets
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets
direktiv 2014/95/EU.

3 Senaste lydelse 2015:817.

4 Senaste lydelse 2015:817.

SFS 2016:948

Utkom fr�n trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:948

6 � om �versk�dlighet, god redovisningssed och r�ttvisande bild,
7 � andra stycket om valuta,
8 � f�rsta meningen om allm�nna krav p� koncernbalansr�kningen och

koncernresultatr�kningen,

9 � om innehav utan best�mmande inflytande,
10 � om balansdag,
12 � om enhetliga principer f�r koncernredovisningen och �rsredovis-

ningen,

13 � om elimineringar mellan koncernf�retag,
15 � om f�r�ndringar i koncernens sammans�ttning,
16 och 17 �� om dotterf�retag och vissa andra f�retag,
1823 �� om hur dotterf�retag ska r�knas in i koncernredovisningen,
2530 �� om hur andelar i intressef�retag och gemensamt styrda f�retag

ska r�knas in i koncernredovisningen,

31 � andra och tredje styckena om koncernens system f�r intern kontroll

och riskhantering, och

31 a31 c �� om h�llbarhetsrapport f�r koncernen.
Vid till�mpningen av 7 kap. 31 a � �rsredovisningslagen ska moderf�reta-

get anses som ett f�retag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel
p� en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanf�r Europeiska
ekonomiska samarbetsomr�det.

7 �

5

F�retag som avses i 1 � och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
till�mpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 297/2008, ska till�mpa enbart
f�ljande best�mmelser i detta kapitel:

1. 1 � om skyldighet att uppr�tta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

talt�ckningsanalys,

2. 2 � n�r det g�ller h�nvisningarna till
a) 7 kap. 4 � 4 �rsredovisningslagen (1995:1554) om f�rvaltningsber�tt-

else,

b) 7 kap. 12 � f�rsta stycket samma lag om enhetliga v�rderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 � andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

f�r intern kontroll och riskhantering,

d) 7 kap. 31 a31 c �� samma lag om h�llbarhetsrapport f�r koncernen,
3. 4 � n�r det g�ller h�nvisningarna till
a) 2 kap. 2 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till �rsredo-

visningslagens best�mmelser i 2 kap. 5 � om form m.m. och 2 kap. 7 � om
undertecknande,

b) 3 kap. 3 � 14 denna lag om indelningen av eget kapital,
c) 5 kap. 1 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till f�ljande be-

st�mmelser i 5 kap. �rsredovisningslagen:

 18 � om l�n till ledande befattningshavare,
 20 � om medelantalet anst�llda under r�kenskaps�ret,
 32 � om ytterligare upplysningar om l�n till ledande befattningshavare,
 37 � om ytterligare upplysningar om anst�llda,
 38 � om k�nsf�rdelningen bland ledande befattningshavare,

5 Senaste lydelse 2015:817.

background image

3

SFS 2016:948

 40 � f�rsta stycket 1 och andra och tredje styckena om l�ner och andra er-

s�ttningar,

 41 � om pensioner och liknande f�rm�ner,
 42 � om tidigare styrelse och verkst�llande direkt�r,
 43 � om suppleanter och vice verkst�llande direkt�r,
 44 � om avtal om avg�ngsvederlag, och
 48 � om ers�ttningar till revisorer och revisionsf�retag,
d) 5 kap. 2 � 2 denna lag med s�rskilda regler om upplysningar i noter,
e) 6 kap. 1 � denna lag, i den del som paragrafen h�nvisar till 6 kap. 1 �

f�rstatredje styckena �rsredovisningslagen om f�rvaltningsber�ttelsens inne-
h�ll och till 6 kap. 2 a � �rsredovisningslagen om vissa upplysningar i f�rvalt-
ningsber�ttelsen,

f) 6 kap. 2 � denna lag om s�rskilda upplysningar i f�rvaltningsber�ttelsen,

och

4. 56 a �� om n�r koncernredovisning inte beh�ver uppr�ttas.
F�retaget beh�ver inte l�mna upplysningar enligt 6 kap. 1 � om upplys-

ningarna l�mnas p� n�gon annan plats i redovisningen. I s�dant fall ska f�r-
valtningsber�ttelsen inneh�lla en h�nvisning till den plats d�r uppgifterna har
l�mnats.

8 kap.

2 �

6

F�ljande best�mmelser i 8 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska

till�mpas:

14 och 15 �� om publicering av �rsredovisningen,
15 a � om offentligg�rande av bolagsstyrningsrapport och h�llbarhetsrap-

port, och

16 � 2 om utel�mnande av uppgift i koncernredovisningen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen till�mpas f�rsta g�ngen f�r det r�kenskaps�r som inleds n�rmast

efter den 31 december 2016.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:35.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.