SFS 1995:1591 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS 1995_1591 Lag om ändring i lagen (1995_1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1591

Utkom från trycket
den 29 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 20 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag,

dels att i 1 kap. 1 och 3 §§, 5 kap. 4 § samt 9 kap. 1 § orden "förenings-

bank" eller "central föreningsbank" i olika böjningsformer skall bytas ut
mot "medlemsbank" i motsvarande böjningsform,

dels att 2 kap. 1 §, 6 kap. 2 §, 8 kap. 5 § samt 9 kap. 3 § skall ha följande

lydelse.

2 kap.

1 §2 Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall kre-

ditinstitut och värdepappersbolag för varje räkenskapsår upprätta årsredo-
visning enligt denna lag.

I kreditinstitut eller värdepappersbolag som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § första stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning i vissa företag m.m. är skyldiga att ha auk-
toriserad revisor, skall även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen.

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen

(1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut

och värdepappersbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsre-
dovisningen.

6 kap.

2 § En medlemsbank skall i förvaltningsberättelsen även ange

1. väsentliga förändringar i medlemsantalet och summorna av insatsbe-

lopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§
lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

2. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, samt

3. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall lösas in un-

der de två närmast följande räkenskapsåren.

8 kap.

5 § En bank och ett hypoteksinstitut skall ge in bestyrkta kopior av
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret
till registreringsmyndigheten så snart det kan ske efter det att balans-
räkningen och resultaträkningen blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen som ges in till registreringsmyndigheten

skall en styrelseledamot teckna bevis om att balansräkningen och resul-
taträkningen har fastställts med uppgift om fastställelsedagen. Beviset skall

1

Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112.

2

Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.

3

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3194

3

background image

SFS 1995:1591

även innehålla uppgift om stämmans beslut beträffande bankens eller insti-
tutets vinst eller förlust.

9 kap.

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av

delårsrapport skall delårsrapporten i banker och hypoteksinstitut genast

lämnas även till de huvudmän och medlemmar som begär det samt sändas
in till Finansinspektionen så snart det kan ske.

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall alltid lämnas av ett

moderföretag som är bank eller hypoteksinstitut.

3.1 delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

3195

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.