SFS 1996:1145 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 1996:1145 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1996_1145 Lag om ändring i lagen (1995_1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1145
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1559)

om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande
lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsbolag, sådana finansbolag och kreditaktiebolag som driver

verksamhet med stöd av punkterna 3-5 i övergångsbestämmelserna till

1

Prop. 1996/97:32, bet. 1996/97:LU3, rskr. 1996/97:56.

2

Senaste lydelse 1995:1591.

2194

background image

SFS 1996:1145

lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag, Konungariket Sveriges stads-
hypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skepps-
hypotekskassan. Med värdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som
fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på

finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar
andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag
eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holding-
företag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk före-

ning vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i
att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången

i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december

1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

2195

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.