SFS 1997:454 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 1997:454 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1997_454 Lag om ändring i lagen (1995_1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:454
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 §,
5 kap. 4 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § och 9 kap. 1 och 3 §§ samt rubri-
ken närmast före 6 kap. 2 § skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsfören-
ingar), sådana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet med
stöd av punkterna 3-5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610)
om finansieringsverksamhet, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,
Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med
värdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslu-
tande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och för-
valta andelar i dotterföretag.

2 kap.

1 §3 Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall kredit-

institut och värdepappersbolag för varje räkenskapsår upprätta årsredovis-
ning enligt denna lag.

I kreditinstitut eller värdepappersbolag som enligt 10 kap. 3 § andra

stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 4 kap. 3 § första stycket lagen
(1980:1103) om årsredovisning i vissa företag m.m. eller 8 kap. 5 § första
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är skyldiga att ha auk-
toriserad revisor, skall även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen.

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004)

om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

1

Prop.l996/97:114,bet.l996/97:FiU26,rskr. 1996/97:214.

2

Senaste lydelse 1996:1145.

3

Senaste lydelse 1995:1591.

778

background image

5 kap.

4 §4 Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-
der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta, rän-
tesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetalning,
efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning på för-
fallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upplysningar
lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten �vriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3.1 bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, �verkurs-
fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för orealiserade vinster. Un-
der fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst el-
ler förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4.1 sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Fond för orealiserade vinster samt Garantifond. Benämningen fond får
inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret
tas upp som avdragspost.

5.1 medlemsbank och i kreditmarknadsförening skall eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under
bundet eget kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond och Fond för orealiserade vinster. Medlemsinsatser och förlagsinsatser

skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder,
var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp
som avdragsposter.

6 kap.

Särskilda upplysningar i medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar

2 §5 En medlemsbank och en kreditmarknadsförening skall i förvaltnings-
berättelsen även ange

1. väsentliga förändringar i medlemsantalet och summorna av insatsbe-

lopp som skall återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§
lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 4 kap. 1 och 3 §§ lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar,

2. den rätt till utdelning som gjorda förlagsinsatser medför, samt
3. summan av de förlagsinsatser som har sagts upp och skall lösas in un-

der de två närmast följande räkenskapsåren.

4

Senaste lydelse 1995:1591.

5

Senaste lydelse 1995:1591.

779

SFS 1997:454

background image

SFS 1997:454

7 kap.

1 § Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana
finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje

räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 §.

För moderföretag som enligt 10 kap. 3 § fjärde stycket aktiebolagslagen

(1975:1385), 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning
m.m. i vissa företag eller 8 kap. 5 § tredje stycket lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar är skyldiga att ha auktoriserad revisor, skall även en fi-
nansieringsanalys ingå i koncernredovisningen.

För finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket och

omfattas av lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar
för kreditinstitut och värdepappersbolag, skall även en kapitaltäckningsana-
lys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

8 kap.

1 § Finansinspektionen är registreringsmyndighet för banker och hypo-

teksinstitut.

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för övriga före-

tag som omfattas av denna lag. För dessa skall 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas i stället för 2-8 §§ nedan.

Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsavgif-

ter skall kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som pub-
lika företag.

9 kap.

1 §6 Banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut och värdepappersbo-

lag skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio må-
nader avge en särskild redovisning (delårsrapport) enligt denna lag. Det-
samma skall gälla övriga aktiebolag som omfattas av denna lag, om bolaget
är skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 3 § andra eller fjärde
stycket aktiebolagslagen (1975:1385).

3 §7 De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av del-

årsrapport skall delårsrapporten

- i banker, kreditmarknadsföreningar och hypoteksinstitut genast lämnas

även till de huvudmän och medlemmar som begär det, samt

- i banker och hypoteksinstitut sändas in till Finansinspektionen så snart

det kan ske.

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall alltid lämnas av ett

moderföretag som är bank, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut eller
värdepappersbolag.

3.1 delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

780

6

Senaste lydelse 1995:1591.

7

Senaste lydelse 1995:1591.

background image

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räkenskaps-
års utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första gången för rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

SFS 1997:454

781

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.