SFS 1997:454 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 1997:454 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1997_454 Lag om ändring i lagen (1995_1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1997:454 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 25 juni 1997 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om <br/>�rsredovisning i kreditinstitut och <br/>v�rdepappersbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 12 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag att 1 kap. 1 �, 2 kap. 1 �, <br/>5 kap. 4 �, 6 kap. 2 �, 7 kap. 1 �, 8 kap. 1 � och 9 kap. 1 och 3 �� samt rubri-<br/>ken n�rmast f�re 6 kap. 2 � skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �2</b> Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Med </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-<br/>marknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsf�ren-<br/>ingar), s�dana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet med <br/>st�d av punkterna 3-5 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1992:1610) <br/>om finansieringsverksamhet, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, <br/>Sveriges allm�nna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med <br/>v�rdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva <br/>v�rdepappersr�relse enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i <br/>dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska <br/>f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-<br/>bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslu-<br/>tande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�r-<br/>valta andelar i dotterf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:596px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �3</b> Ut�ver �rsbokslut enligt 11 � bokf�ringslagen (1976:125) skall kredit-</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">institut och v�rdepappersbolag f�r varje r�kenskaps�r uppr�tta �rsredovis-<br/>ning enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">I kreditinstitut eller v�rdepappersbolag som enligt 10 kap. 3 � andra </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 4 kap. 3 � f�rsta stycket lagen <br/>(1980:1103) om �rsredovisning i vissa f�retag m.m. eller 8 kap. 5 � f�rsta <br/>stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar �r skyldiga att ha auk-<br/>toriserad revisor, skall �ven en finansieringsanalys ing� i �rsredovisningen. </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">I kreditinstitut och v�rdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004) </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft111">om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och v�rdepap-<br/>persbolag, skall �ven en kapitalt�ckningsanalys ing� i �rsredovisningen. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop.l996/97:114,bet.l996/97:FiU26,rskr. 1996/97:214. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1996:1145. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1995:1591. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">778 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �4</b> Ut�ver vad som f�ljer av 1 � skall f�ljande uppgifter l�mnas om skul-<br/>der och eget kapital: </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">1. F�r varje efterst�lld skuld som uppg�r till mer �n tio procent av samt-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">liga efterst�llda skulder, skall uppgift l�mnas om l�nebelopp, l�nevaluta, r�n-<br/>tesats, f�rfallodag, omst�ndigheter som kan medf�ra f�rtida �terbetalning, <br/>efterst�llningsvillkoren samt f�ruts�ttningar och villkor f�r betalning p� f�r-<br/>fallodagen eller f�r konvertering. Vidare skall sammanfattande upplysningar <br/>l�mnas om vilka regler som g�ller f�r �vriga efterst�llda skulder. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">2. St�rre belopp i posten �vriga skulder (post 4) skall specificeras till sin </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">storlek och art. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">3.1 bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-<br/>lad f�rlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, �verkurs-<br/>fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond f�r orealiserade vinster. Un-<br/>der fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst el-<br/>ler f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och <br/>f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp som avdragsposter. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">4.1 sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust f�r </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-<br/>fond, Fond f�r orealiserade vinster samt Garantifond. Ben�mningen fond f�r <br/>inte anv�ndas f�r annat belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r r�kenskaps�ret <br/>tas upp som avdragspost. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">5.1 medlemsbank och i kreditmarknadsf�rening skall eget kapital delas </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft26">upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under <br/>bundet eget kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reserv-<br/>fond och Fond f�r orealiserade vinster. Medlemsinsatser och f�rlagsinsatser </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft26">skall redovisas var f�r sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, <br/>var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�ken-<br/>skaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp <br/>som avdragsposter. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:612px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">S�rskilda upplysningar i medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2 �5</b> En medlemsbank och en kreditmarknadsf�rening skall i f�rvaltnings-<br/>ber�ttelsen �ven ange </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">1. v�sentliga f�r�ndringar i medlemsantalet och summorna av insatsbe-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft26">lopp som skall �terbetalas under n�sta r�kenskaps�r enligt 4 kap. 1 och 3 �� <br/>lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 4 kap. 1 och 3 �� lagen <br/>(1987:667) om ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft26">2. den r�tt till utdelning som gjorda f�rlagsinsatser medf�r, samt <br/>3. summan av de f�rlagsinsatser som har sagts upp och skall l�sas in un-</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft22">der de tv� n�rmast f�ljande r�kenskaps�ren. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1995:1591. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"> Senaste lydelse 1995:1591. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft22">779 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>SFS 1997:454 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1997:454 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>1 �</b> Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana <br/>finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket skall f�r varje </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat <br/>f�ljer av 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r moderf�retag som enligt 10 kap. 3 � fj�rde stycket aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">(1975:1385), 4 kap. 3 � andra stycket lagen (1980:1103) om �rsredovisning <br/>m.m. i vissa f�retag eller 8 kap. 5 � tredje stycket lagen (1987:667) om eko-<br/>nomiska f�reningar �r skyldiga att ha auktoriserad revisor, skall �ven en fi-<br/>nansieringsanalys ing� i koncernredovisningen. </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">omfattas av lagen (1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar <br/>f�r kreditinstitut och v�rdepappersbolag, skall �ven en kapitalt�ckningsana-<br/>lys enligt 6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>1 �</b> Finansinspektionen �r registreringsmyndighet f�r banker och hypo-</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft32">teksinstitut. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Patent- och registreringsverket �r registreringsmyndighet f�r �vriga f�re-</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">tag som omfattas av denna lag. F�r dessa skall 8 kap. �rsredovisningslagen <br/>(1995:1554) till�mpas i st�llet f�r 2-8 �� nedan. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">Vid till�mpningen av 8 kap. 6 � �rsredovisningslagen om f�rseningsavgif-</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">ter skall kreditmarknadsf�retag och v�rdepappersbolag alltid anses som pub-<br/>lika f�retag. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:514px;left:151px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>1 �6</b> Banker, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut och v�rdepappersbo-</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">lag skall minst en g�ng under ett r�kenskaps�r som omfattar mer �n tio m�-<br/>nader avge en s�rskild redovisning (del�rsrapport) enligt denna lag. Det-<br/>samma skall g�lla �vriga aktiebolag som omfattas av denna lag, om bolaget <br/>�r skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 3 � andra eller fj�rde <br/>stycket aktiebolagslagen (1975:1385). </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>3 �7</b> De i 2 � angivna best�mmelserna i 9 kap. �rsredovisningslagen <br/>(1995:1554) skall till�mpas med f�ljande avvikelser: </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Ut�ver vad som f�ljer av 2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av del-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft32">�rsrapport skall del�rsrapporten </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">- i banker, kreditmarknadsf�reningar och hypoteksinstitut genast l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft32">�ven till de huvudm�n och medlemmar som beg�r det, samt </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft32">- i banker och hypoteksinstitut s�ndas in till Finansinspektionen s� snart </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft32">det kan ske. </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft32">2. Uppgifter f�r koncern enligt 3 � andra stycket skall alltid l�mnas av ett </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft36">moderf�retag som �r bank, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut eller <br/>v�rdepappersbolag. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft32">3.1 del�rsrapporten skall, ut�ver vad som anges i 3 �, uppgifter l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft32">780 </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1995:1591. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft34">7</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:154px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1995:1591. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft42">om utvecklingen av inl�ningen och utl�ningen sedan f�reg�ende r�kenskaps-<br/>�rs utg�ng. </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r r�-</p> <p style="position:absolute;top:114px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 30 juni 1997. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft40">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft42">Lars Bergendal <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:488px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 1997:454 </b></p> <p style="position:absolute;top:856px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft40">781 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:454
Utkom fr�n trycket
den 25 juni 1997

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om
�rsredovisning i kreditinstitut och
v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-

redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag att 1 kap. 1 �, 2 kap. 1 �,
5 kap. 4 �, 6 kap. 2 �, 7 kap. 1 �, 8 kap. 1 � och 9 kap. 1 och 3 �� samt rubri-
ken n�rmast f�re 6 kap. 2 � skall ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �2 Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsf�ren-
ingar), s�dana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet med
st�d av punkterna 3-5 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen (1992:1610)
om finansieringsverksamhet, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,
Sveriges allm�nna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med
v�rdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva
v�rdepappersr�relse enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse.

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i
dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska
f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslu-
tande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�r-
valta andelar i dotterf�retag.

2 kap.

1 �3 Ut�ver �rsbokslut enligt 11 � bokf�ringslagen (1976:125) skall kredit-

institut och v�rdepappersbolag f�r varje r�kenskaps�r uppr�tta �rsredovis-
ning enligt denna lag.

I kreditinstitut eller v�rdepappersbolag som enligt 10 kap. 3 � andra

stycket aktiebolagslagen (1975:1385), 4 kap. 3 � f�rsta stycket lagen
(1980:1103) om �rsredovisning i vissa f�retag m.m. eller 8 kap. 5 � f�rsta
stycket lagen (1987:667) om ekonomiska f�reningar �r skyldiga att ha auk-
toriserad revisor, skall �ven en finansieringsanalys ing� i �rsredovisningen.

I kreditinstitut och v�rdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004)

om kapitalt�ckning och stora exponeringar f�r kreditinstitut och v�rdepap-
persbolag, skall �ven en kapitalt�ckningsanalys ing� i �rsredovisningen.

1

Prop.l996/97:114,bet.l996/97:FiU26,rskr. 1996/97:214.

2

Senaste lydelse 1996:1145.

3

Senaste lydelse 1995:1591.

778

background image

5 kap.

4 �4 Ut�ver vad som f�ljer av 1 � skall f�ljande uppgifter l�mnas om skul-
der och eget kapital:

1. F�r varje efterst�lld skuld som uppg�r till mer �n tio procent av samt-

liga efterst�llda skulder, skall uppgift l�mnas om l�nebelopp, l�nevaluta, r�n-
tesats, f�rfallodag, omst�ndigheter som kan medf�ra f�rtida �terbetalning,
efterst�llningsvillkoren samt f�ruts�ttningar och villkor f�r betalning p� f�r-
fallodagen eller f�r konvertering. Vidare skall sammanfattande upplysningar
l�mnas om vilka regler som g�ller f�r �vriga efterst�llda skulder.

2. St�rre belopp i posten �vriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3.1 bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad f�rlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, �verkurs-
fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond f�r orealiserade vinster. Un-
der fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst el-
ler f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och
f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp som avdragsposter.

4.1 sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust f�r

r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Fond f�r orealiserade vinster samt Garantifond. Ben�mningen fond f�r
inte anv�ndas f�r annat belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r r�kenskaps�ret
tas upp som avdragspost.

5.1 medlemsbank och i kreditmarknadsf�rening skall eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under
bundet eget kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond och Fond f�r orealiserade vinster. Medlemsinsatser och f�rlagsinsatser

skall redovisas var f�r sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder,
var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust samt vinst eller f�rlust f�r r�ken-
skaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d�rvid upp
som avdragsposter.

6 kap.

S�rskilda upplysningar i medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar

2 �5 En medlemsbank och en kreditmarknadsf�rening skall i f�rvaltnings-
ber�ttelsen �ven ange

1. v�sentliga f�r�ndringar i medlemsantalet och summorna av insatsbe-

lopp som skall �terbetalas under n�sta r�kenskaps�r enligt 4 kap. 1 och 3 ��
lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 4 kap. 1 och 3 �� lagen
(1987:667) om ekonomiska f�reningar,

2. den r�tt till utdelning som gjorda f�rlagsinsatser medf�r, samt
3. summan av de f�rlagsinsatser som har sagts upp och skall l�sas in un-

der de tv� n�rmast f�ljande r�kenskaps�ren.

4

Senaste lydelse 1995:1591.

5

Senaste lydelse 1995:1591.

779

SFS 1997:454

background image

SFS 1997:454

7 kap.

1 � Kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r moderf�retag och s�dana
finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket skall f�r varje

r�kenskaps�r uppr�tta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
f�ljer av 5 �.

F�r moderf�retag som enligt 10 kap. 3 � fj�rde stycket aktiebolagslagen

(1975:1385), 4 kap. 3 � andra stycket lagen (1980:1103) om �rsredovisning
m.m. i vissa f�retag eller 8 kap. 5 � tredje stycket lagen (1987:667) om eko-
nomiska f�reningar �r skyldiga att ha auktoriserad revisor, skall �ven en fi-
nansieringsanalys ing� i koncernredovisningen.

F�r finansiella holdingf�retag som avses i 1 kap. 1 � andra stycket och

omfattas av lagen (1994:2004) om kapitalt�ckning och stora exponeringar
f�r kreditinstitut och v�rdepappersbolag, skall �ven en kapitalt�ckningsana-
lys enligt 6 kap. 3 � ing� i koncernredovisningen.

8 kap.

1 � Finansinspektionen �r registreringsmyndighet f�r banker och hypo-

teksinstitut.

Patent- och registreringsverket �r registreringsmyndighet f�r �vriga f�re-

tag som omfattas av denna lag. F�r dessa skall 8 kap. �rsredovisningslagen
(1995:1554) till�mpas i st�llet f�r 2-8 �� nedan.

Vid till�mpningen av 8 kap. 6 � �rsredovisningslagen om f�rseningsavgif-

ter skall kreditmarknadsf�retag och v�rdepappersbolag alltid anses som pub-
lika f�retag.

9 kap.

1 �6 Banker, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut och v�rdepappersbo-

lag skall minst en g�ng under ett r�kenskaps�r som omfattar mer �n tio m�-
nader avge en s�rskild redovisning (del�rsrapport) enligt denna lag. Det-
samma skall g�lla �vriga aktiebolag som omfattas av denna lag, om bolaget
�r skyldigt att ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 3 � andra eller fj�rde
stycket aktiebolagslagen (1975:1385).

3 �7 De i 2 � angivna best�mmelserna i 9 kap. �rsredovisningslagen
(1995:1554) skall till�mpas med f�ljande avvikelser:

1. Ut�ver vad som f�ljer av 2 � f�rsta stycket om tillhandah�llande av del-

�rsrapport skall del�rsrapporten

- i banker, kreditmarknadsf�reningar och hypoteksinstitut genast l�mnas

�ven till de huvudm�n och medlemmar som beg�r det, samt

- i banker och hypoteksinstitut s�ndas in till Finansinspektionen s� snart

det kan ske.

2. Uppgifter f�r koncern enligt 3 � andra stycket skall alltid l�mnas av ett

moderf�retag som �r bank, kreditmarknadsf�retag, hypoteksinstitut eller
v�rdepappersbolag.

3.1 del�rsrapporten skall, ut�ver vad som anges i 3 �, uppgifter l�mnas

780

6

Senaste lydelse 1995:1591.

7

Senaste lydelse 1995:1591.

background image

om utvecklingen av inl�ningen och utl�ningen sedan f�reg�ende r�kenskaps-
�rs utg�ng.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1997 och till�mpas f�rsta g�ngen f�r r�-

kenskaps�r som inleds n�rmast efter den 30 juni 1997.

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

SFS 1997:454

781

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.