SFS 2000:43 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

000043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 och 8 §§, 5 kap. 4 § och

7 kap. 2 § samt rubriken närmast före 4 kap. 8 § lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

2

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första–fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
14 § om egna aktier,
15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

Omräkning av tillgångar och skulder

8 §

Tillgångar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan skall om-

räknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte genom särskilda åtgär-
der skyddas mot eller utgör skydd mot valutakursförändringar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana finansiella

anläggningstillgångar som utgörs av andelar får utan hinder av första stycket
omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet.

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2000:43

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:43

5 kap.

4 §

3

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-

der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-
lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Överkurs-
fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för orealiserade vinster. Un-
der fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst el-
ler förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Fond för orealiserade vinster samt Garantifond. Benämningen fond får
inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret
tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank och i kreditmarknadsförening skall eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under
bundet eget kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond och Fond för orealiserade vinster. Medlemsinsatser och förlagsinsatser
skall redovisas var för sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder,
var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp
som avdragsposter.

6. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.

Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid

räkenskapsårets ingång, skall föras mot Andra fonder.

7 kap.

2 §

4

Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestämmel-

ser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) till-
lämpas:

4 § första stycket om koncernredovisningens delar,
5 § om dotterföretag som skall omfattas av koncernredovisningen,
6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
7 § andra stycket om valuta,
8 § första stycket första meningen om allmänna krav på koncernbalans-

räkningen och koncernresultaträkningen,

3

Senaste lydelse 1997:454.

4

Senaste lydelse 1999:1113.

background image

3

SFS 2000:43

9 § om minoritetsandelar,
10 § om balansdag,
12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovis-

ningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
18–24 §§ om hur dotterföretag skall räknas in i koncernredovisningen,

samt

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra företag skall

räknas in i koncernredovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.