SFS 2000:74 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2000:74 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
000074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels

att i 5 kap. 3 § uttrycket ⬝(post 13)⬝ skall bytas ut mot ⬝(post 12)⬝,

dels

att bilaga 1 skall ha följande lydelse.

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLG�&NGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
3. Utlåning till kreditinstitut
4. Utlåning till allmänheten
5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7 eller 8)
7. Aktier och andelar i intresseföretag
8. Aktier och andelar i koncernföretag
9. Immateriella anläggningstillgångar
a) Goodwill
b) Andra immateriella anläggningstillgångar
10. Materiella tillgångar
a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark
11. Tecknat ej inbetalt kapital
12. �vriga tillgångar
13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr rådets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om årsbokslut och samman-

ställd redovisning för banker och andra finansiella institut (bankredovisnings-
direktivet) (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, Celex 386L0635).

SFS 2000:74

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:74

Summa tillgångar

SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och upplåning från allmänheten
a) Inlåning
b) Upplåning
3. Emitterade värdepapper m.m.
a) Emitterade skuldebrev
b) �vriga
4. �vriga skulder
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar
a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) �vriga avsättningar
7. Efterställda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
10. �verkursfond
11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder
a) Reservfond
b) Fond för orealiserade vinster
c) Garantifond
d) �vriga fonder
13. Balanserad vinst eller förlust
14. �&rets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

POSTER INOM LINJEN

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för
såsom avsättningar redovisade förpliktelser, varje slag för sig
2. �vriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag för sig
3. Ansvarsförbindelser
a) Accepterade och endosserade växlar
b) Garantier
c) �vriga ansvarsförbindelser
4. �&taganden
a) �&taganden till följd av återköpstransaktioner
b) �vriga åtaganden

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. �ldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslu-
tats före lagens ikraftträdande.

background image

3

SFS 2000:74

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.