SFS 2000:74 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2000:74 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
000074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 februari 2000.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 5 kap. 3 � uttrycket (post 13) skall bytas ut mot (post 12),</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att bilaga 1 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Uppst�llningsform f�r balansr�kning</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">TILLG�NGAR</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker <br/>2. Bel�ningsbara statsskuldf�rbindelser m.m.<br/>3. Utl�ning till kreditinstitut <br/>4. Utl�ning till allm�nheten <br/>5. Obligationer och andra r�nteb�rande v�rdepapper <br/>6. Aktier och andelar (som inte ing�r i post 7 eller 8) <br/>7. Aktier och andelar i intressef�retag <br/>8. Aktier och andelar i koncernf�retag <br/>9. Immateriella anl�ggningstillg�ngar <br/>a) Goodwill <br/>b) Andra immateriella anl�ggningstillg�ngar <br/>10. Materiella tillg�ngar <br/>a) Inventarier <br/>b) Leasingobjekt<br/>c) Byggnader och mark <br/>11. Tecknat ej inbetalt kapital<br/>12. �vriga tillg�ngar<br/>13. F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Jfr r�dets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om �rsbokslut och samman-</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">st�lld redovisning f�r banker och andra finansiella institut (bankredovisnings-<br/>direktivet) (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, Celex 386L0635).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2000:74</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 mars 2000</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2000:74</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Summa tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Skulder till kreditinstitut <br/>2. In- och uppl�ning fr�n allm�nheten <br/>a) Inl�ning <br/>b) Uppl�ning <br/>3. Emitterade v�rdepapper m.m. <br/>a) Emitterade skuldebrev <br/>b) �vriga <br/>4. �vriga skulder <br/>5. Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter <br/>6. Avs�ttningar <br/>a) Avs�ttningar f�r pensioner och liknande f�rpliktelser <br/>b) Avs�ttningar f�r skatter <br/>c) �vriga avs�ttningar <br/>7. Efterst�llda skulder <br/>8. Obeskattade reserver <br/>9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital <br/>10. �verkursfond <br/>11. Uppskrivningsfond <br/>12. Andra fonder <br/>a) Reservfond <br/>b) Fond f�r orealiserade vinster <br/>c) Garantifond <br/>d) �vriga fonder <br/>13. Balanserad vinst eller f�rlust <br/>14. �rets resultat </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">Summa skulder, avs�ttningar och eget kapital </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">POSTER INOM LINJEN </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Panter och d�rmed j�mf�rliga s�kerheter st�llda f�r egna skulder och f�r<br/>s�som avs�ttningar redovisade f�rpliktelser, varje slag f�r sig <br/>2. �vriga st�llda panter och j�mf�rliga s�kerheter, varje slag f�r sig <br/>3. Ansvarsf�rbindelser <br/>a) Accepterade och endosserade v�xlar <br/>b) Garantier <br/>c) �vriga ansvarsf�rbindelser <br/>4. �taganden <br/>a) �taganden till f�ljd av �terk�pstransaktioner <br/>b) �vriga �taganden </p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 10 mars 2000. �ldre best�mmelser g�ller</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">dock fortfarande i fr�ga om redovisningen f�r r�kenskaps�r som har avslu-<br/>tats f�re lagens ikrafttr�dande.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2000:74</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">BOSSE RINGHOLM</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft33">Lars Bergendal<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om lagen (1995:1559) om �rs-

redovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag

dels

att i 5 kap. 3 � uttrycket (post 13) skall bytas ut mot (post 12),

dels

att bilaga 1 skall ha f�ljande lydelse.

Bilaga 1

Uppst�llningsform f�r balansr�kning

TILLG�NGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
2. Bel�ningsbara statsskuldf�rbindelser m.m.
3. Utl�ning till kreditinstitut
4. Utl�ning till allm�nheten
5. Obligationer och andra r�nteb�rande v�rdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ing�r i post 7 eller 8)
7. Aktier och andelar i intressef�retag
8. Aktier och andelar i koncernf�retag
9. Immateriella anl�ggningstillg�ngar
a) Goodwill
b) Andra immateriella anl�ggningstillg�ngar
10. Materiella tillg�ngar
a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark
11. Tecknat ej inbetalt kapital
12. �vriga tillg�ngar
13. F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr r�dets direktiv 86/635/EEG av den 8 december 1986 om �rsbokslut och samman-

st�lld redovisning f�r banker och andra finansiella institut (bankredovisnings-
direktivet) (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1, Celex 386L0635).

SFS 2000:74

Utkom fr�n trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:74

Summa tillg�ngar

SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och uppl�ning fr�n allm�nheten
a) Inl�ning
b) Uppl�ning
3. Emitterade v�rdepapper m.m.
a) Emitterade skuldebrev
b) �vriga
4. �vriga skulder
5. Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter
6. Avs�ttningar
a) Avs�ttningar f�r pensioner och liknande f�rpliktelser
b) Avs�ttningar f�r skatter
c) �vriga avs�ttningar
7. Efterst�llda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
10. �verkursfond
11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder
a) Reservfond
b) Fond f�r orealiserade vinster
c) Garantifond
d) �vriga fonder
13. Balanserad vinst eller f�rlust
14. �rets resultat

Summa skulder, avs�ttningar och eget kapital

POSTER INOM LINJEN

1. Panter och d�rmed j�mf�rliga s�kerheter st�llda f�r egna skulder och f�r
s�som avs�ttningar redovisade f�rpliktelser, varje slag f�r sig
2. �vriga st�llda panter och j�mf�rliga s�kerheter, varje slag f�r sig
3. Ansvarsf�rbindelser
a) Accepterade och endosserade v�xlar
b) Garantier
c) �vriga ansvarsf�rbindelser
4. �taganden
a) �taganden till f�ljd av �terk�pstransaktioner
b) �vriga �taganden

Denna lag tr�der i kraft den 10 mars 2000. �ldre best�mmelser g�ller

dock fortfarande i fr�ga om redovisningen f�r r�kenskaps�r som har avslu-
tats f�re lagens ikrafttr�dande.

background image

3

SFS 2000:74

P� regeringens v�gnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.