SFS 2020:667 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2020-667.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 2 § och 8 kap. 3 § lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska
ha följande lydelse.

6 kap.
2 §
2 Utöver vad som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas i för-
valtningsberättelsen:

1. En medlemsbank ska ange summorna av insatsbelopp som ska åter-

betalas under nästa räkenskapsår enligt 10 kap. 11, 12, 16 och 17 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

2. I ett förslag till dispositioner enligt 6 kap. 2 § första meningen årsredo-

visningslagen (1995:1554) ska styrelsen ange de överväganden som gjorts
med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelse-
lagarna för kreditinstitut och värdepappersbolag.

8 kap.
3 §
3 En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick enligt 8 kap.
15 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska även innehålla uppgift om
anmärkningar enligt 4 a kap. 13–15 §§ sparbankslagen (1987:619).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker

som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det
räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2 Senaste lydelse 2003:772.

3 Senaste lydelse 2004:317.

SFS

2020:667

Publicerad
den

30 juni 2020

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.