SFS 2002:151 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

020151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 1 §,

5 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 § samt 9 kap. 1 och 3 §§ lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande
lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsför-
eningar), sådana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet
med stöd av punkterna 3–5 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet, institut för elektroniska pengar,
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteks-
bank och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses ett
svenskt aktiebolag som fått tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslu-
tande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och för-
valta andelar i dotterföretag.

2 §

3

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisnings-

lagen (1995:1554) skall bestämmelsen tillämpas utan hinder av att den anges
gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar

skall tillämpas på medlemsbanker, kreditmarknadsföreningar och institut för
elektroniska pengar som är ekonomiska föreningar, om inte annat särskilt
föreskrivs.

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Senaste lydelse 1997:454.

3

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2002:151

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

2

SFS 2002:151

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestäm-

melse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet,
skall även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i
denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

2 kap.

1 §

4

I banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag

och institut för elektroniska pengar skall en finansieringsanalys ingå i årsre-
dovisningen. Detsamma skall gälla för övriga aktiebolag som omfattas av
denna lag i fall som avses i 2 kap. 1 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554).

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004)

om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepap-
persbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

5 kap.

4 §

5

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-

der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-
lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Överkurs-
fond, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond för orealiserade vinster.
Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst
eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust
och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Fond för orealiserade vinster samt Garantifond. Benämningen fond får
inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret
tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank, kreditmarknadsförening och i institut för elektroniska

pengar som är en ekonomisk förening skall eget kapital delas upp i bundet
eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget
kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Fond
för orealiserade vinster. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas
var för sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, ba-
lanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balan-

4

Senaste lydelse 1999:1113.

5

Senaste lydelse 2000:43.

background image

3

SFS 2002:151

serad förlust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspos-
ter.

6. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.

Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid

räkenskapsårets ingång, skall föras mot Andra fonder.

7 kap.

1 §

6

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 §.

I banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag,

finansiella holdingföretag och institut för elektroniska pengar skall en finan-
sieringsanalys ingå i koncernredovisningen. Detsamma skall gälla för övriga
aktiebolag som omfattas av denna lag i fall som avses i 7 kap. 4 § andra
stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (1994:2004) om

kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappers-
bolag, skall en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredo-
visningen.

8 kap.

1 §

7

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för företag

som omfattas av denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut

skall 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 2–8 §§
nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 och 4 §§ årsredovisningslagen om offent-

liggörande skall kreditmarknadsföreningar och institut för elektroniska
pengar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om försenings-

avgifter skall kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och institut för
elektroniska pengar alltid anses som publika företag.

9 kap.

1 §

8

Banker, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värdepappersbolag

och institut för elektroniska pengar skall minst en gång under ett räken-
skapsår som omfattar mer än tio månader avge en särskild redovisning (del-
årsrapport) enligt denna lag. Detsamma skall gälla för övriga aktiebolag som
omfattas av denna lag i fall som avses i 2 kap. 1 § andra stycket eller 7 kap.
4 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

6

Senaste lydelse 1999:1113.

7

Senaste lydelse 2000:823.

8

Senaste lydelse 1999:1113.

background image

4

SFS 2002:151

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

3 §

9

De i 2 § angivna bestämmelserna i 9 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Utöver vad som följer av 2 § första stycket om tillhandahållande av del-

årsrapport m.m. skall delårsrapporten

– i sparbanker genast lämnas även till de huvudmän som begär det, samt
– i banker och hypoteksinstitut ges in till Finansinspektionen enligt 8 kap.

5 § denna lag så snart det kan ske och allra senast inom två månader efter
rapportperiodens utgång.

2. Uppgifter för koncern enligt 3 § andra stycket skall lämnas av ett

moderföretag som är bank, kreditmarknadsföretag, hypoteksinstitut, värde-
pappersbolag eller institut för elektroniska pengar, även om koncernen inte
är av sådan storlek som anges i det stycket.

3. Utelämnande av uppgifter om koncernen enligt 3 § tredje stycket får

ske endast om förutsättningarna enligt 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2
denna lag föreligger.

4. I delårsrapporten skall, utöver vad som anges i 3 §, uppgifter lämnas

om utvecklingen av inlåningen och utlåningen sedan föregående räken-
skapsårs utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.
2. Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har be-

drivit verksamhet med stöd av punkt 2 övergångsbestämmelserna till lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall tillämpa denna lag
från det räkenskapsår som inleds närmast efter ett beslut om tillstånd enligt
den lagen. Detta gäller inte bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.
om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen är att anse som ett sådant
finansiellt holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

9

Senaste lydelse 1999:1113.

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.