SFS 2004:253 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2004:253 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
040253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 8 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

2

orden ⬝Patent- och re-

gistreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. �renden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i

vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till
Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 8 kap. 1 § 2002:151.

SFS 2004:253

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.