SFS 2020:988 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2020:988 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS2020-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:QPSORN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:QPSORN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:AVNBHT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:HQBECF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;font-family:BCDIEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:VHIYWD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>kreditinstitut och v�rdepappersbolag </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 19 november 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 och 3 �� och bilaga 1 till <br/>lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>2 �</b>2 F�ljande best�mmelser om balansr�kningen och resultatr�kningen i <br/>3 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska till�mpas: </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">1 � om balansr�kningens inneh�ll, <br/>2 � om resultatr�kningens inneh�ll, <br/>4 � f�rsta, tredje och fj�rde styckena om uppst�llning och sammanslag-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning av poster m.m., </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">5 � f�rstatredje styckena om j�mf�relsetal, <br/>5 a � om �verkursfonder, <br/>8 � om specificering av st�rre periodiseringsposter, <br/>9 � om avs�ttningar, och <br/>10 � om specificering av vissa st�rre avs�ttningar. <br/>Vid till�mpningen av 3 kap. 4 � �rsredovisningslagen ska det som s�gs </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">d�r om sammanslagning av poster som f�reg�s av arabiska siffror i st�llet <br/>g�lla poster som f�reg�s av sm� bokst�ver. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b>3 Eget kapital ska delas upp p� f�ljande s�tt: </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-<br/>lad f�rlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Bunden <br/>�verkursfond, Uppskrivningsfond, Fond f�r utvecklingsutgifter, Reservfond <br/>och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder, <br/>var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust och vinst eller f�rlust f�r r�ken-<br/>skaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d� upp som <br/>avdragsposter. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">f�r r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-<br/>fond, Kapitalandelsfond, Fond f�r verkligt v�rde, Garantifond och Fond f�r <br/>utvecklingsutgifter. Ben�mningen fond f�r inte anv�ndas f�r n�got annat </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51. <br/>2 Senaste lydelse 2015:817. <br/>3 Senaste lydelse 2015:817. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:988</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">21 november 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2020:988</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r r�kenskaps�ret tas upp som avdrags-<br/>post. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. I medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar ska eget kapital delas</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under <br/>bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond <br/>f�r utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsin-<br/>satser och f�rlagsinsatser ska redovisas var f�r sig. Under fritt eget kapital <br/>ska det tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust och vinst <br/>eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�ken-<br/>skaps�ret tas d� upp som avdragsposter. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska f�reningar som omfattas</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">av denna lag ska l�mna n�rmare upplysningar om det belopp av fritt eget <br/>kapital som inte kan anses utdelningsbart med h�nsyn till till�mpliga best�m-<br/>melser om kapitalskydd enligt r�relselagarna f�r kreditinstitut och v�rde-<br/>pappersbolag, och om de f�rh�llanden som motiverar bed�mningen. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta �n i</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">redovisningsvalutan, ska dessa r�knas om enligt v�xelkursen p� balans-<br/>dagen. Skillnaden mellan det omr�knade beloppet och motsvarande belopp <br/>vid r�kenskaps�rets ing�ng ska f�ras mot Andra fonder. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2020:988</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Bilaga 1</b>4 </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><i>Uppst�llningsform f�r balansr�kning </i></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TILLG�NGAR </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker<br/>2. Bel�ningsbara statsskuldf�rbindelser m.m.<br/>3. Utl�ning till kreditinstitut<br/>4. Utl�ning till allm�nheten<br/>5. Obligationer och andra r�nteb�rande v�rdepapper<br/>6. Aktier och andelar (som inte ing�r i post 7, 8 eller 9)<br/>7. Aktier och andelar i intressef�retag och gemensamt styrda f�retag<br/>8. Aktier och andelar i koncernf�retag<br/>9. �garintressen i �vriga f�retag<br/>10. Immateriella anl�ggningstillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Goodwill<br/>b) Andra immateriella anl�ggningstillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">11. Materiella tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Inventarier<br/>b) Leasingobjekt<br/>c) Byggnader och mark</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">12. Tecknat ej inbetalt kapital<br/>13. �vriga tillg�ngar<br/>14. F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">Summa tillg�ngar </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">1. Skulder till kreditinstitut<br/>2. In- och uppl�ning fr�n allm�nheten</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Inl�ning<br/>b) Uppl�ning</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Emitterade v�rdepapper m.m.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Emitterade skuldebrev<br/>b) �vriga</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">4. �vriga skulder<br/>5. Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter<br/>6. Avs�ttningar</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Avs�ttningar f�r pensioner och liknande f�rpliktelser<br/>b) Avs�ttningar f�r skatter<br/>c) �vriga avs�ttningar</p> <p style="position:absolute;top:884px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">7. Efterst�llda skulder<br/>8. Obeskattade reserver<br/>9. Aktiekapital, grundfond eller insatskapital<br/>10. �verkursfonder</p> <p style="position:absolute;top:966px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Bunden �verkursfond<br/>b) Fri �verkursfond</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">11. Uppskrivningsfond<br/>12. Andra fonder</p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38">a) Reservfond<br/>b) Kapitalandelsfond<br/>c) Fond f�r verkligt v�rde</p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">4 Senaste lydelse 2015:817. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2020:988</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft44">d) Garantifond<br/>e) Fond f�r utvecklingsutgifter<br/>f) �vriga fonder</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44">13. Balanserad vinst eller f�rlust<br/>14. �rets resultat</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40">Summa skulder, avs�ttningar och eget kapital </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i

kreditinstitut och v�rdepappersbolag

Utf�rdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 kap. 2 och 3 �� och bilaga 1 till
lagen (1995:1559) om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag
ska ha f�ljande lydelse.

3 kap.
2 �
2 F�ljande best�mmelser om balansr�kningen och resultatr�kningen i
3 kap. �rsredovisningslagen (1995:1554) ska till�mpas:

1 � om balansr�kningens inneh�ll,
2 � om resultatr�kningens inneh�ll,
4 � f�rsta, tredje och fj�rde styckena om uppst�llning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 � f�rstatredje styckena om j�mf�relsetal,
5 a � om �verkursfonder,
8 � om specificering av st�rre periodiseringsposter,
9 � om avs�ttningar, och
10 � om specificering av vissa st�rre avs�ttningar.
Vid till�mpningen av 3 kap. 4 � �rsredovisningslagen ska det som s�gs

d�r om sammanslagning av poster som f�reg�s av arabiska siffror i st�llet
g�lla poster som f�reg�s av sm� bokst�ver.

3 �3 Eget kapital ska delas upp p� f�ljande s�tt:

1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad f�rlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Bunden
�verkursfond, Uppskrivningsfond, Fond f�r utvecklingsutgifter, Reservfond
och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder,
var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust och vinst eller f�rlust f�r r�ken-
skaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�kenskaps�ret tas d� upp som
avdragsposter.

2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller f�rlust

f�r r�kenskaps�ret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond f�r verkligt v�rde, Garantifond och Fond f�r
utvecklingsutgifter. Ben�mningen fond f�r inte anv�ndas f�r n�got annat

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2015:817.
3 Senaste lydelse 2015:817.

SFS

2020:988

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:988

belopp i balansr�kningen. F�rlust f�r r�kenskaps�ret tas upp som avdrags-
post.

3. I medlemsbanker och kreditmarknadsf�reningar ska eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad f�rlust. Under
bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond
f�r utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsin-
satser och f�rlagsinsatser ska redovisas var f�r sig. Under fritt eget kapital
ska det tas upp fria fonder, var f�r sig, balanserad vinst eller f�rlust och vinst
eller f�rlust f�r r�kenskaps�ret. Balanserad f�rlust och f�rlust f�r r�ken-
skaps�ret tas d� upp som avdragsposter.

4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska f�reningar som omfattas

av denna lag ska l�mna n�rmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med h�nsyn till till�mpliga best�m-
melser om kapitalskydd enligt r�relselagarna f�r kreditinstitut och v�rde-
pappersbolag, och om de f�rh�llanden som motiverar bed�mningen.

5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta �n i

redovisningsvalutan, ska dessa r�knas om enligt v�xelkursen p� balans-
dagen. Skillnaden mellan det omr�knade beloppet och motsvarande belopp
vid r�kenskaps�rets ing�ng ska f�ras mot Andra fonder.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS

2020:988

Bilaga 14

Uppst�llningsform f�r balansr�kning

TILLG�NGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
2. Bel�ningsbara statsskuldf�rbindelser m.m.
3. Utl�ning till kreditinstitut
4. Utl�ning till allm�nheten
5. Obligationer och andra r�nteb�rande v�rdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ing�r i post 7, 8 eller 9)
7. Aktier och andelar i intressef�retag och gemensamt styrda f�retag
8. Aktier och andelar i koncernf�retag
9. �garintressen i �vriga f�retag
10. Immateriella anl�ggningstillg�ngar

a) Goodwill
b) Andra immateriella anl�ggningstillg�ngar

11. Materiella tillg�ngar

a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark

12. Tecknat ej inbetalt kapital
13. �vriga tillg�ngar
14. F�rutbetalda kostnader och upplupna int�kter

Summa tillg�ngar

SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och uppl�ning fr�n allm�nheten

a) Inl�ning
b) Uppl�ning

3. Emitterade v�rdepapper m.m.

a) Emitterade skuldebrev
b) �vriga

4. �vriga skulder
5. Upplupna kostnader och f�rutbetalda int�kter
6. Avs�ttningar

a) Avs�ttningar f�r pensioner och liknande f�rpliktelser
b) Avs�ttningar f�r skatter
c) �vriga avs�ttningar

7. Efterst�llda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital, grundfond eller insatskapital
10. �verkursfonder

a) Bunden �verkursfond
b) Fri �verkursfond

11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder

a) Reservfond
b) Kapitalandelsfond
c) Fond f�r verkligt v�rde

4 Senaste lydelse 2015:817.

background image

4

SFS

2020:988

d) Garantifond
e) Fond f�r utvecklingsutgifter
f) �vriga fonder

13. Balanserad vinst eller f�rlust
14. �rets resultat

Summa skulder, avs�ttningar och eget kapital

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.