SFS 2020:988 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2020:988 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS2020-988.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 och 3 §§ och bilaga 1 till
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i
3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § första�tredje styckena om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonder,
8 § om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar, och
10 § om specificering av vissa större avsättningar.
Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs

där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror i stället
gälla poster som föregås av små bokstäver.

3 §3 Eget kapital ska delas upp på följande sätt:

1. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Bunden
överkursfond, Uppskrivningsfond, Fond för utvecklingsutgifter, Reservfond
och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska det tas upp fria fonder,
var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räken-
skapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som
avdragsposter.

2. I sparbanker ska eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust

för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Garantifond och Fond för
utvecklingsutgifter. Benämningen fond får inte användas för något annat

1 Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.
2 Senaste lydelse 2015:817.
3 Senaste lydelse 2015:817.

SFS

2020:988

Publicerad
den

21 november 2020

background image

2

SFS

2020:988

belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas upp som avdrags-
post.

3. I medlemsbanker och kreditmarknadsföreningar ska eget kapital delas

upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under
bundet eget kapital ska det tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Fond
för utvecklingsutgifter, Reservfond och Kapitalandelsfond. Medlemsin-
satser och förlagsinsatser ska redovisas var för sig. Under fritt eget kapital
ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst
eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räken-
skapsåret tas då upp som avdragsposter.

4. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga bestäm-
melser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och värde-
pappersbolag, och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

5. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i en annan valuta än i

redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt växelkursen på balans-
dagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp
vid räkenskapsårets ingång ska föras mot Andra fonder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS

2020:988

Bilaga 14

Uppställningsform för balansräkning

TILLG�&NGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker
2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.
3. Utlåning till kreditinstitut
4. Utlåning till allmänheten
5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper
6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7, 8 eller 9)
7. Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
8. Aktier och andelar i koncernföretag
9. �garintressen i övriga företag
10. Immateriella anläggningstillgångar

a) Goodwill
b) Andra immateriella anläggningstillgångar

11. Materiella tillgångar

a) Inventarier
b) Leasingobjekt
c) Byggnader och mark

12. Tecknat ej inbetalt kapital
13. �vriga tillgångar
14. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och upplåning från allmänheten

a) Inlåning
b) Upplåning

3. Emitterade värdepapper m.m.

a) Emitterade skuldebrev
b) �vriga

4. �vriga skulder
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar

a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) �vriga avsättningar

7. Efterställda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital, grundfond eller insatskapital
10. �verkursfonder

a) Bunden överkursfond
b) Fri överkursfond

11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder

a) Reservfond
b) Kapitalandelsfond
c) Fond för verkligt värde

4 Senaste lydelse 2015:817.

background image

4

SFS

2020:988

d) Garantifond
e) Fond för utvecklingsutgifter
f) �vriga fonder

13. Balanserad vinst eller förlust
14. �&rets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.