SFS 2020:1208 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2020-1208.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i

kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 10 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
2 Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsyns-
krav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förord-
ning (EU) nr 648/2012 beaktas.

Denna lag träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:36, bet. 2020/21:FiU37, rskr. 2020/21:116.
2 Senaste lydelse 2014:975.

SFS

2020:1208

Publicerad
den

15 december 2020

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.