SFS 1998:772 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

980772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 7 kap. 1 § och 9 kap.

1

§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-

pappersbolag skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2 Utöver årsbokslut enligt 11 § bokföringslagen (1976:125) skall

kreditinstitut och värdepappersbolag för varje räkenskapsår upprätta
årsredovisning enligt denna lag.

I kreditinstitut eller värdepappersbolag som enligt 10 kap. 12 § aktie-

bolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 3 § första stycket lagen (1980:1103)
om årsredovisning i vissa företag m.m. är skyldiga att ha auktoriserad
revisor, skall även en finansieringsanalys ingå i årsredovisningen.

I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av lagen (1994:2004)

om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värde-
pappersbolag, skall även en kapitaltäckningsanalys ingå i årsredovisningen.

7 kap.

1 §

3 Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och

sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall
för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om
inte annat följer av 5 §.

För moderföretag som enligt 10 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385)

eller 4 kap. 3 § andra stycket lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i
vissa företag är skyldiga att ha auktoriserad revisor, skall även en
finansieringsanalys ingå i koncernredovisningen.

För finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket och

omfattas av lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2

Senaste lydelse 1997:454.

3

Senaste lydelse 1997:454.

Svensk författningssamling

SFS 1998:772
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

SFS 1998:772

2

för kreditinstitut och värdepappersbolag, skall även en kapital-
täckningsanalys enligt 6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

9 kap.

1 §

4 Bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker och hypoteksinstitut

skall minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än tio månader
avge en särskild redovisning (delårsrapport) enligt denna lag. Detsamma
skall gälla aktiebolag som omfattas av denna lag, om bolaget är skyldigt att
ha auktoriserad revisor enligt 10 kap. 12 eller 13 § aktiebolagslagen
(1975:1385).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1997:454.

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.