SFS 2021:501 Lag om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS2021-501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1208) om ändring i lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och

värdepappersbolag

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 7 § lagen (1995:1559) om års-
redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag i stället för lydelsen
enligt lagen (2020:1208) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

5 kap.
7 §
Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.1 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 beaktas.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

SFS

2021:501

Publicerad
den

5 juni 2021

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.