SFS 2006:488 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

060488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande ly-
delse.

8 kap.

1 §

2 Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som omfattas av

denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut

skall 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 2–8 §§
nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § och 4 § första och tredje styckena års-

redovisningslagen om offentliggörande skall kreditmarknadsföreningar och
institut för elektroniska pengar omfattas av bestämmelserna för aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsav-

gifter skall kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och institut för elek-
troniska pengar alltid anses som publika företag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37, rskr. 2005/06:329.

2 Senaste lydelse 2004:253.

SFS 2006:488

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.