SFS 2005:557 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

050557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 16 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § och 5 kap. 4 § lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall
ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

2 Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande bestäm-

melser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisnings-
lagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,
2 § om resultaträkningens innehåll,
4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och sammanslag-

ning av poster m.m.,

5 § om jämförelsetal,
5 a § om överkursfonden,
8 § första stycket om specificering av större periodiseringsposter,
9 § om avsättningar,
10 § första stycket om specificering av vissa större avsättningar, samt
13 § första och andra styckena om extraordinära intäkter och kostnader.

5 kap.

4 §

3 Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-

der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,
räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-
lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

1 Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291.

2 Senaste lydelse 1999:1113.

3 Senaste lydelse 2004:1175.

SFS 2005:557

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:557

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller an-
samlad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, Upp-
skrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital
skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst
eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räken-
skapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benäm-
ningen fond får inte användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för
räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank, kreditmarknadsförening och i institut för elektroniska

pengar som är en ekonomisk förening skall eget kapital delas upp i bundet
eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget
kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och Ka-
pitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för
sig. Under fritt eget kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad
vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad för-
lust och förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga be-
stämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och vär-
depappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid rä-
kenskapsårets ingång, skall föras mot Andra fonder.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2005.

2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari 2006 utgör

även därefter bundet eget kapital. I den första årsredovisning som upprättas
efter den 1 januari 2006 skall de tas upp under reservfonden.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.