SFS 2006:566 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

060566.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 § samt 7 kap.

4 och 7 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värde-
pappersbolag skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

3 Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-
taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a §, 4 b § första–tredje styckena och 4 c § om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
18 a § om sjukfrånvaro,
18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
19–21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

1 Prop. 2005/06:140 och 186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om
uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3 Senaste lydelse 2004:584.

SFS 2006:566

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:566

25 § om avtal om avgångsvederlag,
26 § om uppgift om moderföretag, samt
27 § om europabolag.
Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen skall

samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.

6 kap.

1 §

4 Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars ak-

tier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.
Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag, vars aktier

är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall även till-
lämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens inne-
håll.

7 kap.

4 §

5 För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med un-

dantag för hänvisningarna till 2

kap. 1–3

§§ årsredovisningslagen

(1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det

tillägget att vad som avsatts till kapitalandelsfonden skall tas upp som bun-
det kapital under Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med undantag för 2 §

1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9, 18 a och 26 §§ årsredovisningslagen,
samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys i

6 kap. 1 § första stycket, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 och
3 §§ årsredovisningslagen.

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 20 §

tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra stycket tredje meningen
årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen
av nämnda bestämmelser skall dock de lämnade uppgifterna innefatta även
löner och andra förmåner från koncernföretag.

7 §

6 Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om

4 Senaste lydelse 2003:772.

5 Senaste lydelse 2002:1063.

6 Senaste lydelse 2004:1175.

background image

3

SFS 2006:566

tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § första och tredje styckena om skyldighet att upprätta koncernredo-

visning och i vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till
a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovisnings-

lagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om un-
dertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,
– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3–6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen, samt

4. 5 och 6 §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för rä-

kenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.