SFS 2003:772 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2003:772 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
030772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 13 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels

att 4 kap. 6 och 7 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 4 kap. 6 § skall utgå,

dels

att nuvarande 4 kap. 8 § skall betecknas 4 kap. 6 §,

dels

att rubriken närmast före 4 kap. 8 § skall sättas närmast före nya

4 kap. 6 §,

dels

att 4 kap. 1, 2, 5 och nya 6 §§, 5 kap. 1, 3 och 4 §§, 6 kap. 1 och

2 §§, rubrikerna närmast före 4 kap. 2 § och 6 kap. 2 § samt bilaga 1 skall

ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § skall följande bestämmel-

ser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar och om-

sättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
6�8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,
9 § första�fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
10 § om värdering av pågående arbeten,
11 § första och andra styckena om varulagrets anskaffningsvärde,
12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
14 § om egna aktier,
14 a�14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
14 e § om värdering av säkrade poster,

1

Prop. 2002/03:121, bet. 2003/04:LU2, rskr. 2003/04:26.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001

om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende
på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av
bolag samt i banker och andra finansiella institut (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28,
Celex 32001L0065).

3

Senaste lydelse 2000:43.

SFS 2003:772

Utkom från trycket
den 25 november 2003

background image

2

FS 2003:772

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, samt
16 § om omräkning av förlagsinsatser.

Särskilda regler om uppskrivningar, uppskrivningsfond och finansiella
instrument

2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen

(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång enligt 6 § för-

sta stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning enligt 6 §

första stycket, tas i anspråk för avsättning till reservfond, och uppskrivnings-
fonden, i stället för vad som sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reserv-
fond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om användande av upp-

skrivningsfonden för täckande av förlust.

4. Finansiella instrument skall tas upp till sitt verkliga värde om det är för-

enligt med 14 a §.

5 §

Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar

som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisnings-
lagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhål-
las på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och

lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i
första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förut-

sättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisnings-
lagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet läm-
nas i en not.

6 §

4

Tillgångar och skulder i annan valuta än redovisningsvalutan som inte

tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen
(1995:1554) skall omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte
genom särskilda åtgärder skyddas mot eller utgör skydd mot valutakursför-
ändringar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana finansiella

anläggningstillgångar som utgörs av andelar får utan hinder av första stycket
omräknas efter anskaffningskursen vid förvärvet.

5 kap.

1 §

5

Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag skall årsre-

dovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3�6 §§ nedan. Upplys-
ningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på över-
skådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resul-

4

Senaste lydelse av tidigare 8 § 2000:43.

5

Senaste lydelse 1999:1113.

background image

3

FS 2003:772

taträkningen. Vidare skall, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, föl-
jande bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,
2 § om värderings- och omräkningsprinciper,
3 § om anläggningstillgångar,
4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
4 a §, 4 b § första�tredje styckena och 4 c § om finansiella instrument,
5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,
8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag,
12 § om lån till ledande befattningshavare,
13 § om konvertibla lån,
14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital m.m.,
16 § första stycket och 17 § första stycket om upplysningar om skatt,
18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
19�21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
22 § om pensioner och liknande förmåner,
23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
25 § om avtal om avgångsvederlag, samt
26 § om uppgift om moderföretag.

3 §

6

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om till-

gångar:

1. För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt verkliga värde en-

ligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) skall uppgift lämnas om
skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Den del som avser
värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet enligt 9 § samma kapitel skall anges särskilt.

2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte tas upp

till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen överstiger el-
ler underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellan-
skillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och
summan av underskridande belopp skall anges för sig.

3. Större belopp i posten �vriga tillgångar (post 12) skall specificeras till

sin storlek och art.

4. Varje tillgångspost skall delas upp i sådana tillgångar som enligt 4 kap.

årsredovisningslagen tas upp

a) med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 3 §,
b) till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet enligt

9 §, och

c) till sitt verkliga värde enligt 14 a §.

4 §

7

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om skul-

der och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio procent av samt-

liga efterställda skulder, skall uppgift lämnas om lånebelopp, lånevaluta,

6

Senaste lydelse 2000:74.

7

Senaste lydelse 2002:151.

background image

4

FS 2003:772

räntesats, förfallodag, omständigheter som kan medföra förtida återbetal-
ning, efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för betalning
på förfallodagen eller för konvertering. Vidare skall sammanfattande upp-
lysningar lämnas om vilka regler som gäller för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten �vriga skulder (post 4) skall specificeras till sin

storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag skall

eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam-
lad förlust. Under bundet eget kapital skall tas upp Aktiekapital, �verkurs-
fond, Uppskrivningsfond och Reservfond. Under fritt eget kapital skall tas
upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller för-
lust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas
därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank skall eget kapital delas upp i fonder och vinst eller förlust för

räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond, Uppskrivningsfond, Reserv-
fond, Fond för verkligt värde samt Garantifond. Benämningen fond får inte
användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för räkenskapsåret tas
upp som avdragspost.

5. I medlemsbank, kreditmarknadsförening och i institut för elektroniska

pengar som är en ekonomisk förening skall eget kapital delas upp i bundet
eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget
kapital skall tas upp Insatskapital, Uppskrivningsfond och Reservfond. Med-
lemsinsatser och förlagsinsatser skall redovisas var för sig. Under fritt eget
kapital skall tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust
samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som omfattas

av denna lag skall lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget
kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till tillämpliga be-
stämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för kreditinstitut och vär-
depappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta än i redo-

visningsvalutan, skall dessa räknas om enligt växelkursen på balansdagen.
Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid rä-
kenskapsårets ingång, skall föras mot Andra fonder.

6 kap.

1 §

8

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

skall tillämpas:

1 § första�fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska föreningar, samt
5 § om finansieringsanalys.

8

Senaste lydelse 1999:1113.

background image

5

FS 2003:772

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 §

9

Utöver vad som följer av 1 § skall följande upplysningar lämnas i för-

valtningsberättelsen:

1. En medlemsbank skall ange summorna av insatsbelopp som skall åter-

betalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§ lagen (1995:1570)
om medlemsbanker.

2. I ett förslag till dispositioner enligt 6 kap. 2 § första meningen årsredo-

visningslagen (1995:1554) skall styrelsen ange de överväganden som gjorts
med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelsela-
garna för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Bilaga 1

10

Uppställningsform för balansräkning

SKULDER, AVS�TTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut
2. In- och upplåning från allmänheten
a) Inlåning
b) Upplåning
3. Emitterade värdepapper m.m.
a) Emitterade skuldebrev
b) �vriga
4. �vriga skulder
5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
6. Avsättningar
a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
b) Avsättningar för skatter
c) �vriga avsättningar
7. Efterställda skulder
8. Obeskattade reserver
9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital
10. �verkursfond
11. Uppskrivningsfond
12. Andra fonder
a) Reservfond
b) Fond för verkligt värde
c) Garantifond
d) �vriga fonder
13. Balanserad vinst eller förlust
14. �&rets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

9

Senaste lydelse 1999:1113.

10

Senaste lydelse 2000:74.

background image

6

FS 2003:772

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.

2. �ldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 6 §§ får tillämpas för räken-

skapsår som avslutas senast den 31 december 2005.

3. Företag som tillämpar punkten 2 skall tillämpa 4 kap. 7 §, 5 kap. 3 och

4 §§ samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.