SFS 2000:823 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

000823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 10 kap. 1 §

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

2

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för företag

som omfattas av denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut

skall 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 2–8 §§
nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 och 4 §§ årsredovisningslagen om of-

fentliggörande skall kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna
för aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsav-

gifter skall kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som
publika företag.

7 §

Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank eller ett hypo-

teksinstitut som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revi-
sionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläg-
gas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

10 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller tillstånd en-

ligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 samt registreringsmyndighe-
tens beslut i frågor om

1. föreläggande enligt 7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 § första stycket

och 9 kap. 4 §, samt

2. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap. 4 §, får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2000:823

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:823

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.