SFS 2000:823 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2000:823 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
000823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 kap. 1 och 7 §§ samt 10 kap. 1 §

lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
skall ha följande lydelse.

8 kap.

1 §

2

Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för företag

som omfattas av denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och hypoteksinstitut

skall 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas, i stället för 2�8 §§
nedan, med följande avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 och 4 §§ årsredovisningslagen om of-

fentliggörande skall kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna
för aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om förseningsav-

gifter skall kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag alltid anses som
publika företag.

7 §

Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank eller ett hypo-

teksinstitut som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revi-
sionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläg-
gas vid vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.

10 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller tillstånd en-

ligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 samt registreringsmyndighe-
tens beslut i frågor om

1. föreläggande enligt 7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 § första stycket

och 9 kap. 4 §, samt

2. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap. 4 §, får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Senaste lydelse 1999:1113.

SFS 2000:823

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:823

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.