SFS 2003:842 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2003:842 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
030842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om

årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag skall ha följande ly-
delse.

1 kap.

1 §

2 Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföre-
ningar), sådana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet
med stöd av punkterna 3�5 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet, institut för elektroniska pengar,
Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med
värdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att driva
värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall tillämpas på finan-

siella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i
dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska
företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslu-
tande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och för-
valta andelar i dotterföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38.

2 Senaste lydelse 2002:151.

SFS 2003:842

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom associationsrätten
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.