SFS 2003:842 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Associationsrätt / Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2003:842 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
030842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i <br/>kreditinstitut och v�rdepappersbolag;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 november 2003.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1559) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag skall ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Med</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-<br/>marknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsf�re-<br/>ningar), s�dana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet<br/>med st�d av punkterna 35 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen<br/>(1992:1610) om finansieringsverksamhet, institut f�r elektroniska pengar,<br/>Sveriges allm�nna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med<br/>v�rdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva<br/>v�rdepappersr�relse enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall till�mpas p� finan-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i<br/>dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska<br/>f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-<br/>bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslu-<br/>tande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�r-<br/>valta andelar i dotterf�retag.</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">GUNNAR LUND</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Carina Lindfelt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2002:151.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2003:842</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2003</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2003</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1995:1559) om �rsredovisning i
kreditinstitut och v�rdepappersbolag;

utf�rdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � lagen (1995:1559) om

�rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag skall ha f�ljande ly-
delse.

1 kap.

1 �

2 Denna lag �r till�mplig p� kreditinstitut och v�rdepappersbolag. Med

kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kredit-
marknadsf�retag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsf�re-
ningar), s�dana finansbolag och kreditaktiebolag som driver verksamhet
med st�d av punkterna 35 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen
(1992:1610) om finansieringsverksamhet, institut f�r elektroniska pengar,
Sveriges allm�nna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan. Med
v�rdepappersbolag avses ett svenskt aktiebolag som f�tt tillst�nd att driva
v�rdepappersr�relse enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse.

Best�mmelserna om koncernredovisning i 7 kap. skall till�mpas p� finan-

siella holdingf�retag som uteslutande eller huvudsakligen f�rvaltar andelar i
dotterf�retag som �r kreditinstitut eller v�rdepappersbolag eller utl�ndska
f�retag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingf�retag avses ett aktie-
bolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk f�rening vars verksamhet uteslu-
tande eller s� gott som uteslutande best�r i att i vinstsyfte f�rv�rva och f�r-
valta andelar i dotterf�retag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2004.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR LUND

Carina Lindfelt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38.

2 Senaste lydelse 2002:151.

SFS 2003:842

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets tjänster inom associationsrätt

JP Infonets tjänster inom associationsrätt

Arbetar du med associationsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom associationsrätt.